APL – arbetsplatsförlagt lärande  

APL utomlands

Här kan du läsa mer om möjligheterna till att göra din APL utomlands inom vårt arbete med Erasmus+

APL är en del av yrkesutbildningen och den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. I statsbidragsfinansierade regionala yrkesvuxutbildningar ingår minst 15 % APL. APL:en är lärande förlagt till en arbetsplats inom den bransch eleven förväntas kunna söka arbete i efter avslutad utbildning. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflektera över yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 

Information till elev/sökande 

Du gör med fördel APL:en på din hemort. Vi vet att många av våra elever har jobb vid sidan av studierna, familj att ta hänsyn till eller andra förutsättningar i livet som gör att man kan behöva ha en viss flexibilitet. Ofta innehåller utbildningen en eller två APL-perioder som är fastlagda till ett antal veckor där du sedan med viss frihet kan lägga upp ett schema som passar dig och din handledare på APL-platsen. 

Eleven får information om APL och hjälp vid anskaffning av APL-plats i början av sin utbildning. Eleven förväntas vara aktiv i anskaffandet av APL-plats men skolan har alltid yttersta ansvaret att eleven får en lämplig APL-plats.

Även om många av våra utbildningar läses på halvfart är APL-dagarna i grunden hela arbetsdagar om åtta timmar. APL:en är en obligatorisk del av utbildningen vilket innebär att eleven behöver kunna ta ledigt från eventuellt arbete för att kunna delta fullt ut. 

APL:en är kopplad till de olika kursernas innehåll och kursmål från hela eller delar av kurser är därmed förlagda till en arbetsplats i branschen. Det ska utses en lämplig handledare som handleder eleven och delar med sig av sina erfarenheter. Det är dock alltid läraren som bedömer elevens prestationer på APL:en. Det sker via inlämningsuppgifter, loggbok samt under trepartssamtal med handledare och elev. 

Eleven är olycksfallsförsäkrad under APL:en precis som under övrig skoltid. 

Här hittar du information om APL på Skolverkets hemsida

Lärlingsutbildning

Vi erbjuder två olika lärlingsutbildningar där eleven är hela 70 % av sin utbildningstid på sin APL-plats – Handelsträdgård och Grundkurs trädgård. Det finns många fördelar med lärlingsupplägget och vi har haft mycket nöjda elever och handledare. Upplägget ger mycket bra förutsättningar för eleven att gradvis växa in i sin kommande yrkesroll som en del av ett arbetslag på APL-platsen.

En lärlingsutbildning hos oss innebär studier på heltid där man i genomsnitt är fyra dagar per vecka på en APL-plats. De 30 % av tiden som inte är APL består av studiedagar, digitala träffar och skolförlagda träffar. Under lärlingsutbildningen är det inte lämpligt att ha en annan sysselsättning vid sidan av då man förutsätts lägga 100 % på studierna.

Information till APL-värdar 

Våra APL-platser är ovärderliga för oss som utbildningsanordnare! Utan samarbetet med branschen skulle vi ha svårt att utbilda kompetenta blivande medarbetare till den gröna näringen. Men eftersom vi har så bra APL-värdar runt om i landet får våra yrkesvuxelever en utbildning som gör dem väl rustade för sitt framtida yrke. 

Våra handledare uttrycker ofta att det är väldigt givande även för dem att ha en APL-elev – de diskussioner och nya influenser eleven kommer med berikar och tillför energi på arbetsplatsen. 

Det är viktigt för eleven att handledaren är insatt i vad det innebär att vara handledare och därför vill vi gärna att man genomför Skolverkets webbaserade APL-handledarutbildning. Skolan och arbetsplatsen har ett delat arbetsmiljöansvar för elevens APL-tid så det är viktigt att vara insatt i förutsättningarna. En handledare har inte ansvar för bedömning av elevens prestation men behöver vara beredd på att förmedla hur elevens APL fortlöpt via trepartssamtal med lärare och elev. 

Läs mer om Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

De flesta av våra utbildningar sker på halvfart och består av ca 15 % APL. Vi erbjuder dock även några lärlingsutbildningar där eleven studerar på heltid och där 70 % av utbildningen är förlagd på en APL-plats. Om man tar emot en lärlingselev på sin arbetsplats kan man få bidrag från Skolverket.

Att ha en god dialog med branschen och att få feedback på våra utbildningars upplägg är viktigt för oss så att vi ständigt kan utveckla och förbättra förutsättningarna för våra elevers lärande och vi välkomnar alltid kontakt med branschen. Via de lokala programråden ges goda förutsättningar för samverkan mellan bransch och skola. 

Läs mer på Skolverket om att ta emot en yrkeselev

Läs mer på Skolverket om hur du kan få bidrag för att ta emot en lärling 

Information till elevens hemkommun 

Regionalt yrkesvux finansieras genom statsbidrag som söks av elevens hemkommun (eller kommuner i samverkan). Om eleven läser en lärlingsutbildning ska kommunen även söka och betala ut statsbidraget som täcker ersättning till APL-plats. 

Läs mer på Skolverket om statsbidrag för lärlingsvux 2023

Maria Wetterlid

APL-samordnare

Telefonnummer