Arteriell blodtrycksmätning

Här hittar du information om hur en arteriell blodtrycksmätning utförs.

Informationen gäller sår där preliminär bedömning skall göras för att identifiera sårtyp, eller vid övriga behov av arteriell blodtrycksmätning.

Utrustning

Följande utrustning krävs:

  • En enkel ultraljudsdoppler för perifer blodtrycksmätning (bör finnas på varje mottagning)
  • Vanlig blodtrycksmanschett
  • Ultraljudsgel

Utförande

Patienten undersöks bäst liggande.

  1. En blodtrycksmanschett anbringas över smalbenet (om sår, täcks såret med plastfolie).
  2. Med dopplergivaren letar man fram pulsljud i artärerna, (figur 1 och 2). När bra pulsar hörs pumpas manschetten upp tills pulsljudet försvinner.
  3. Släpp därefter sakta ut luften ur manschetten. Trycket då pulsljuden återkommer noteras som systoliskt ankeltryck. Man bör mäta trycket i såväl a. dorsalis pedis som i a. tibialis posterior om bägge är öppetstående.

  4. Det högst uppmätta trycket jämförs med det systoliska armblodtrycket och ankel- och armtrycksindex räknas ut (kallas ofta enbart ankelindex). Dividera ankeltrycket med det systoliska armblodtrycket (figur 3).

Figur 1: Tryckmätning i a. dorsalis pedis

Figur 2: Tryckmätning i a tibialis posterior


Figur 3: Uppställning för uträkning av ankel/ armindex

-Index över 0,9 är normalt
-Index 0,8-0,9 innebär en måttlig arteriell insufficiens
-Index 0,5-0,7 innebär en betydande arteriell insufficiens
-Index lägre än 0,5 tyder på grav ischemi

Notera att patienter med grav arterioskleros och diabetiker kan ha falskt höga ankeltryck pga. stela kärl. Uttalat ödem och skleros kan också leda till överskattning av ankeltrycket.

Observera!

Resultaten från venös kärlundersökning och /eller arteriell blodtrycksmätning leder, tillsammans med A och B till D (identifiering av sårtyp).