Vuxenpsykiatrisk sluten- och öppen vård

Förekomst av övervikt och fetma ökar vid flera olika psykiska sjukdomar och många av de läkemedel som används vid behandling av dessa kan ge viktökning som biverkan.

Påverkan på aptit och vikt förekommer som huvudsymtom vid förstämningssyndrom som depression och bipolär sjukdom. Viktökning till följd av medicinering kan både vara en effekt av en framgångsrik behandling av grundsjukdomen och en biverkan av medicineringen. Patienter med ätstörningsproblematik i form av bulimia nervosa och hetsätningsstörning löper risk att utveckla övervikt. Prevalensen för hetsätningsstörning förefaller öka i takt med graden av övervikt. I vissa material uppfyller så hög andel som 30 % av patienterna som söker vård för sin övervikt kriterierna för hetsätningsstörning.

En extra utsatt grupp bland patienter med psykiska sjukdomar är patienter med psykossjukdom, som schizofreni, som i mycket hög utsträckning drabbas av metabola komplikationer inkluderande fetma. Dessa patienter har oftare ett livsstilsmönster inbegripande sämre kosthållning, fysisk inaktivitet och rökning. Jämfört med de klassiska neuroleptika har de nyare atypiska antipsykotika i högre grad kopplats till en viktökning och ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

Socialstyrelsen - Psykisk ohälsa

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Regional medicinsk riktlinje - Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa

Riskgrupper

 • Individer som medicinerar med psykofarmaka som kan ge upphov till viktökning (se tabell nedan).
 • Individer med psykossjukdom.
 • Diagnoser som ätstörningar med hetsätningsproblematik, förstämningssyndrom och ångestsyndrom har också kopplats till ökad förekomst av fetma.
 • Patienter som är överviktiga (BMI 25-30 kg/m2) och/eller har en måttlig bukfetma med midjeomfång 80-88 cm (kvinnor) respektive 94-102 cm (män) utan samtidiga riskfaktorer för eller redan manifest kardiovaskulär sjukdom eller diabetes.

Målsättning

 • Att förebygga och motverka psykofarmakainducerad fetma.
 • Att nå patienter med psykossjukdom med hälsofrämjande och förebyggande insatser.
 • Att identifiera riskfaktorer för typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med psykossjukdom.

Åtgärd

 • Kontrollera vikten vid behandling med psykofarmaka som kan ge viktökning som biverkan. Viktigt att följa vikten redan tidigt i behandlingen för att fånga en eventuell snabb viktökning.
 • Informera och ge förebyggande råd om kost och motion.
 • Överväga preparatbyte vid betydande viktuppgång.

Preparat som kan ge upphov till viktökning:

  Antidepressiva Stämningsstabilisatorer Atypiska antipsykotika
Hög risk för viktökning Mirtazapin (Remeron®) TCA (Anafranil®, Klomipramin®, Saroten®, Tryptizol®) Valproinsyra (Ergenyl®, Absenor®) Litium (Lithionit®) Klozapin* (Clozapine®, Leponex®) Olanzapin* (Zyprexa®)
Risk för viktökning SSRI vid långtidsbehandling ffa Paroxetin (Seroxat®) Karbamazepin (Hermolepsin®, Tegretol®) Gabapentin (Neurontin®) Quetiapin (Seroquel®) Risperidon (Risperdal®)

*Preparat som även har kopplats till andra metabola komplikationer som diabetes mellitus och påverkan på blodlipider .

 • Ge patienter med psykossjukdom livsstilsrådgivning. Informationsmaterial i form av broschyrer. Information och utbildning om livsstilsåtgärder i grupp och/eller individuellt.
 • Identifiera riskfaktorer för typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med psykossjukdom. Beakta hereditet, kostvanor, fysisk inaktivitet, rökning och alkohol.

Förslag till metabol screening hos patienter med psykossjukdom:

Före behandling med antipsykotika* 6-8 v. efter behandlingsstart 3-6 månader efter behandlingsstart Årlig kontroll vid okomplicerad terapi*
 • blodsocker
 • vikt, längd, BMI
 • blodtryck
 • blodlipider
 • vikt, BMI
 • ev. blodsocker vid Klozapin- eller Olanzapin-medicinering.
 • blodsocker
 • vikt, BMI
 • blodlipider
 • blodsocker
 • vikt, BMI
 • blodtryck
 • blodlipider

*Hos högriskpatienter med ytterligare riskfaktorer bör man överväga oral glukostoleranstest och/eller följa Hb1AC.

Remissindikationer

 • Patienter med BMI> 30
 • Förhöjt fasteblodsocker, nedsatt glukostolerans eller typ 2-diabetes
 • Hyperlipidemi
 • Hypertoni
 • Sömnapné (länk), PCO (länk), leversjukdom (länk) eller andra komplikationer till fetma

Remissinstans

I första hand allmänmedicin. I vissa fall medicinklinik.

Samarbets- eller samverkanspartner

Allmänmedicin, medicinkliniker, företagshälsovård, kommuner. 

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier


Senast uppdaterad: 2017-12-05 11:29