Utbildning

Här kan du se kommande utbildningar från Strama, se presentationsmaterial från tidigare utbildningar, patientfall och genomgå webbutbildning.

Bli en antibiotikasmart doktor!

Välkomna på Stramas basutbildning för läkare! Baserat på falldiskussioner kommer vi att gå igenom handläggning av vanliga infektioner i primärvården utifrån aktuella behandlingsrekommendationer. När behövs antibiotika och inte? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? Hur hanterar man patientens och doktorns farhågor och förväntningar vid behandling av infektioner?

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till läkare verksamma inom primärvården.

Tillfällen: 

 • Torsdag den 9 november 18.00 - 20.30
  Göteborg, Radisson blu Scandinavia
 • Torsdag den 23 november kl. 13.00 - 16.00
  Göteborg, Gullbergsvass konferens
 • Vänersborg, Regionens hus
  Tisdag den 28 november kl. 13.00 - 16.00

Anmälan till utbildningen
Inbjudan till utbildningen 

Hosta, feber, sveda, sår, värk i hals och öra - vad ska vi göra? 

Tillsammans med Vårdhygienenheterna fortsätter vi med vår sjuksköterskeutbildning om hur man hanterar patienter med vanliga infektionssymtom i primärvården.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvården samt i telefonrådgivningen men andra intresserade yrkeskategorier är också välkomna.

Tillfällen: 

 • Borås, föreläsningssalen Elin Odencrants, SÄS
  Onsdag den 8 november kl. 13.00 - 16.00

Anmälan till utbildningen
Inbjudan till utbildningen

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen. Hur är det i sår? 

Vi erbjuder repriser av utbildningen om infektioner hos äldre – ABU/UVI och bensår.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till läkare med ansvar för särskilda boenden, Strama-kontaktläkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor och hygienombud med ansvar/arbete inom kommunal vård och omsorg.

Tillfällen: 

 • Borås, föreläsningssalen Elin Odencrants, SÄS
  Onsdag den 8 november kl. 9.00 - 12.00

Anmälan till utbildningen
Inbjudan till utbildningen

Hosta, feber, sår, sveda, värk i hals och öra - vad ska vi göra?

En återkommande utbildning för sjuksköterskor. Nu senast i den 28 september 2017 i Göteborg.

Vanliga infektionssymtom i primärvården
Vårdhygien i Västra Götaland

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen, hur är det i sår? 

En återkommande utbildning om infektioner hos äldre. Nu senast den 27 september 2017 i Göteborg.

Introduktion
Bensår
Vårdhygien
ABU-UVI  

Bli en antibiotikasmart doktor

En återkommande basutbildning för läkare. Nu senast den 14 september i Göteborg. 
Presentation från utbildningen. 

Stramas basutbildning för kontaktläkare i primärvård den 8 september i Göteborg

Presentationsmaterial från utbildning

Antibiotikaresistens - ett hot mot vår hälsa! För skolsköterskor den 7 september 2017 i Göteborg

Presentationsmaterial från föreläsningen 

Stramadag för primärvård den 3 maj 2017 i Göteborg

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer:

Introduktion och aktuell information från Strama - Maria Hess
Antibiotika från veterinärens horisont - Christina Greko
Den goda normalfloran, stör ej! - Christina Åhrén  
Bensår, en multidisciplinär utmaning - Lill-Marie Persson 
Borreliaserologi på vårdcentralen, följs rekommendationerna? - Maria Kylemark
Öronbilder, vad ser du? - Alexandra Eriksson (länk till SBU)
Multiresistent bakterie, vad gör jag? - Kerstin Möller
Smittskyddslagen i fyra nivåer - Peter Ulleryd
Akne och rosacea - Håkan Mobacken 

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen, hur är det i sår? 

En återkommande utbildning om infektioner hos äldre. Nu senast den 2 februari 2017 i Göteborg. 
Introduktion
Bensår
Vårdhygien
ABU-UVI

Stramas antibiotikasmarta basutbildning för kontaktläkare

Presentationer från utbildningsdagen den 13 september 2016.
Inledning
Förskrivarstatistik
Presentation

Regional Stramadag för slutenvård den 19 maj 2016

Introduktion och aktuell information från Strama - Tinna Åhrén, ordförande regionala Strama
Tinna berättade om aktuell statistik, årets självdeklaration och andra Strama-nyheter. Nationellt händer det nu en hel del med bl.a. en ny antibiotikastrategi från regeringen, kampanjen Skydda antibiotikan – för allmänheten och nystart av hemsidan www.strama.se där man kan prenumerera på nyhetsbrev och twittra om antibiotikaresistens. Det har bildats ett Programråd Strama inom nationell samverkan för kunskapsstyrning, SKL. Vi har glädjande nog också fått ett nytt center för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet. 
Se presentationen här

Efter ett år på WHO – global katalysator eller byråkratisk bromskloss vad gäller antibiotikaresistens? – Peter Ulleryd, bitr smittskyddsläkare VGR och Regionala Strama.
Peter har nu återvänt till Västra Götaland efter att ha arbetat för WHO i Genève. Världshälsoförsamlingen antog i maj 2015 en global handlingsplan mot antibiotikaresistens och bestämde att alla 194 medlemsstater skall presentera sin egna nationella handlingsplan senast maj 2017. En viktig del där är övervakning och alla länder kan nu ansluta sig till GLASS – Global AMR Surveillance System. 
Se presentationen här 

Den lilla kirurgin – Gunnar Rimbäck, specialist i kirurgi, Frölunda sjukhus
Här fick vi en repetition av den lilla kirurgin, bl.a. incision av abscesser, där antibiotika mycket sällan är indicerad, vilket också gäller för paronykier som behandlas lateral evulsio i första hand. Königs op blir aktuell vid recidiverande besvär. 
Se presentationen här 

Varför gör vi inte som vi borde – den bedrägliga erfarenheten kontra evidens – Malin André, specialist i allmänmedicin, Uppsala
Vilka föreställningar och farhågor möter ni hos patienter respektive hos läkare för patienter med luftvägsinfektion? Vad är viktigt för läkaren? Vad vill patienten veta? Erfarenheten är bedräglig vid självläkande tillstånd. Malins föreläsning var interaktivt upplagd och hon redogjorde för en intervjustudie med allmänläkare om handläggning av patienter med ont i halsen. Kommunikationen under konsultationen var ett viktigt fokus. När det gäller faktorer som påverkar en vårdcentrals antibiotikaförskrivning är möjligheten till att avsätta tid och skapa forum för medicinska diskussioner en av de viktigaste frågorna. Avslutningsvis fick Regionala Strama många goda tips från auditoriet om vad man önskar för stöttning i primärvården fortsättningsvis. Förslagen rangordnades och det var tydligt att sköterskeutbildning och att även ha en Strama-kontaktsköterska var av stor vikt.
Se presentationen här 

Exempel på Strama-arbete i VGPV

 • Alexandra Eriksson, Närhälsan Kungssten vårdcentral, hade studerat följsamhet till behandlingsrekommendationerna vid akut mediaotit på sin förra vårdcentral och funnit att det fanns förbättringspotential. 
  Se presentationen här
 • Kalle Forsberg, Capio Vårdcentral Mölndal, hade validerat primärvårdens tonsillitmodul på sin vårdcentral och funnit den tillförlitlig för ProfDoc Journal 3. 
  Se presentationen här
 • Parminder Singh, Närhälsan Fristad vårdcentral, hade studerat följsamheten till behandlingsriktlinjerna för akut faryngotonsillit på sin vårdcentral. Den ökade från 62% till 90% efter intervention. 
  Se presentationen här 

Behandling av pneumoni – Gunnar Jacobsson, specialist i infektionssjukdomar, Skaraborgs sjukhus, Regionala Strama
Vanlig differentialdiagnos i primärvården; allvarlighetsbedömning med CRB-65, diagnostik och terapi behandlades. Vid tydlig klinisk bild visar aktuell primärvårdsstudie att röntgen inte tillför något i diagnostiken. Rekommenderad behandlingstid vid pneumoni är 7 dagar, detta visste 77% av auditoriet. 
Se presentationen här

Etiska dimensioner och dilemman i följden av antibiotikaresistens – Christian Munthe, Professor praktisk filosofi, Göteborgs Universitet
Etiska dilemman är inte desamma i folkhälsoarbete som i direkt vårdarbete. Detta är antibiotikaresistensproblemet ett tydligt exempel på. Både vårdgivare och allmänhet kan instämma i uppfattningen att antibiotika i allmänhet alltid bör användas med hänsyn till den eskalerande resistensen, men i mötet läkare-patient är detta inte alltid lika självklart. 
Se presentationen här

Människor på flykt – infektioner och smittskydd – Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare VGR
Krig och konflikter, samhällsstrukturer som bryter samman, flyktingströmmarnas trängsel, förekomst och spridning av vektorer (t.ex. sandmygga) och bristfälligt fungerande sjukvård är riskfaktorer för att smittsamma infektionssjukdomar ska spridas. Leifs uppskattade föreläsning fokuserade på vilka tillstånd vi ska vara särskilt uppmärksamma på. Tänk tuberkulos!
Se presentationen här 

Regional Stramadag för slutenvård den 14 november

Aktuella behandlingsriktlinjer och antibiotikaresistenstrender samt uppföljning av förskrivning och ökad följsamhet till riktlinjerna inom den egna verksamheten belyses ur olika perspektiv med fokus på infektioner på sjukhus och det arbete som kontaktläkarna/verktygsläkarna till Strama inom sjukhusvården utför. 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig i första hand till läkare verksamma  inom sluten vård, med eller utan tidigare intresse för antibiotikafrågor. Vi vänder oss särskilt till kontaktläkare/verktygsläkare till Strama. Andra intresserade  inom sluten vård i Västra Götaland är också välkomna. 

Tid: Tisdag den 14 november kl. 9.30-15.30 (fika från kl. 9.00) 
Plats: Radison Blu Scandinavia Hotell, Göteborg 

Anmälan till utbildningen
Inbjudan till utbildningen

Regional Stramadag för slutenvård den 22 november 2016

Den första regionala Stramadagen för sluten vård gick av stapeln i Göteborg 22 november. Dagen lockade över 100 deltagare från hela regionen. Läkare såväl ST-läkare, specialister som chefer från flera olika verksamheter deltog för att lära sig mer om rationell antibiotikaanvändning på sjukhus så kallat ”antibiotic stewardship” (ASP). Dagen genomfördes i samarbete med sektorsrådet för Infektion och Strama med stöd av Programråd Strama vid SKL.

Efter en kort introduktion bjöd förmiddagen på:

Antibiotikaresistens – en utmaning även långt bortom vården 
Joakim Larsson, professor, avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin och Föreståndare för CARe (centrum för antibiotikaresistensforskning, GU), gav oss en omvärldsbeskrivning med nya perspektiv på bakterier i miljön och läkemedelsindustrins betydelse.

Antibiotic stewardship (ASP) - vad är det?      
Gunnar Jacobsson, Infektionsläkare, Skövde, Regionala Strama, Ordförande Terapigrupp Infektion förklarade begreppen och de olika delarna av ett fullvärdigt ASP. 
Se presentationen här

Behandlingsriktlinjer för UVI – gör vi rätt?  
Peter Ulleryd, Infektionsläkare, Regionala Strama och Smittskydd Västra Götaland med lång erfarenhet inom ämnesområdet UVI tydliggjorde aktuelle behandlingsriktlinjer och vikten av att inte behandla patienter med ABU. 
Se presentationen här

Antibiotic stewardship – erfarenheter från Köpenhamn 
Magnus Arpi, Klinisk mikrobiolog, och ASP-ansvarig, Herslev sjukhus, Köpenhamn beskrev hur man framgångsrikt minskat förskrivningen av antibiotika på Herslev sjukhus och den planerade strategin framåt för sluten vården i Danmark. 
Se presentationen här

Behandlingsriktlinjer för pneumoni – gör vi rätt?  
Gunnar Jacobsson, infektionsläkare, Skövde, Regionala Strama, Ordförande Terapigrupp Infektion tydliggjorde aktuella behandlingsriktlinjer för pneumoni och att vi har en del att jobba med för att det ska bli rätt.

Under eftermiddagen fokuserades på antibiotikaronder, en ny arbetsmetod där en infektionsläkare 1-2 gånger/vecka besöker en enhet och diskuterar varje patient som står på antibiotika med kollegorna på enheten utifrån behandlingsriktlinjerna.
Se presentationen här

Antibiotikaronder - erfarenheter från Skånes Universitetssjukhus
Fredrik Resman, Infektionsläkare, Skånes Universitetssjukhus delade med sig av erfarenheter från Malmö som har varit föregångare med att göra så kallade antibiotikaronder. 
Se presentationen här

Antibiotikaronder - erfarenheter från Sahlgrenska Universitetssjukhus, Östra sjukhuset
Daniel Bremell, infektionsläkare, Infektionskliniken/SU delade med sig av alldeles färska erfarenheter från ett projekt med antibiotikaronder på medicinkliniken på Östra Sjukhuset/SU. 
Se presentationen här

Antibiotikabehandling – neuros eller psykos och hur gör man i Borås?
Anders Lundqvist, Infektionsläkare, Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus med lång erfarenhet av att bedriva Stramarbete inom sluten vård berättade om sina erfarenheter från Borås sjukhus. 
Se presentationen här

Antibiotikasmart - en webbutbildning framtagen av Strama Stockholm och Sveriges kommuner och landsting.
Webbutbildning - Antibiotikasmart 

Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.
Webbutbildning - Sårsmart

Självtester behandlingsriktlinjer Södra Älvsborg sjukhus (länken fungerar endast inom VGRs intranät)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28