Testmiljö lantbruk och trädgård

Två jordiga händer arbetar i jorden med gröna växter runtomkring

I våra testmiljöer för lantbruk och trädgård utvecklas nya hållbara lösningar med fokus på ökad biologisk mångfald, minskade koldioxidutsläpp, minskad övergödning och cirkulär bioekonomi.

Här finns möjlighet att testa nya tekniska lösningar, utveckla arbetsmetoder eller testodla olika grödor. Vi kan också hjälpa till med foderförsök på olika djurslag eller utvekla nya cirkulära sytem (ex genom bioraffinering av vallgröda) i lantbruks- eller trädgårdsmiljö. Här odlas traditionella spannmål som vete, havre, råg och korn, men också nya grödor och försök med gamla lantsorter.

Våra tillgångar inom lantbruk och trädgård

 • Nästan 500 ha åkermark, varav 270 ha ekologiskt brukad mark 
 • 2 fullskaliga maskinparker
 • Simulatorer för lantbruksmaskiner
 • Torkanläggning för spannmål
 • Ekologisk och konventionell mjölkproduktion
 • Ekologisk smågrisproduktion
 • Ca 70 får 
 • Frilandsodling för grönsaker med modern maskinpark
 • Visningsträdgård och trädgårdsanläggningar

Projekt inom lantbruk och trädgård

 • Närbild på ett fält med korn i solnedgång
  Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

  Lantbruket står inför stora utmaningar där produktionen av livsmedel behöver effektiviseras samtidigt som man måste minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. Projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har varit ett samverkansprojekt mellan svenska, norska och danska aktörer där vi tillsammans arbetat för att stärka naturbruksskolornas roll som förändringsledare mot en mer fossilfri bransch.

 • En person lägger gräs i en stor pressmaskin
  Grenn Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

  På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda finns en unik testanläggning för bioraffinering. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

 • Hand anvisar hund att lukta på metallbehållare
  Detektion av växtsjukdomar med specialsökande hund

  De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

 • Moget sädesfält med illustration och text om projektets titel
  Utmaningsdriven digitalisering

  Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I ett projekt som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.

 • Björkstockar staplade på varandra
  Testmiljö Agroforestry

  Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera perenna växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller etablera odlingar i befintliga skogsmiljöer. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.

 • Flygande drönare med elev i bakgrunden
  Platsspecifik ogräsbekämpning

  För att göra ogräsbekämpning mer kostnadseffektiv och skapa mindre påverkan på miljön jobbar vi med ett projekt som använder drönare och datasystem för att styra ogräspreparat. Med hjälp av det verktyg som tagits fram kan man platsanpassa bekämpningen istället för att använda samma dos över hela fältet.

 • Vy över en ett odlingsland med grödor där två arbetande händer syns
  Nya grödor för bättre självförsörjning

  I Sverige pågår en mängd olika satsningar för att vi som land ska kunna vara självförsörjande i större utsträckning än tidigare. Detta har aktualiserats inte minst i samband med den globala pandemi som försvårade import och export av en rad varor och livsmedel under stora delar av 2020 och 2021.

 • En vithårig kvinna i förgrunden av en blommande äng
  Biologisk mångfald för framtidens naturbruk

  När naturen själv får bestämma gror en salig blandning av träd, buskar och växter som djur och insekter kan leva i symbios med. Allt detta bildar ett naturligt ekosystem. När vi anlägger åkermark, tar ned träd och börjar bearbeta jorden påverkar vi de naturliga ekosystemen.

 • En trälåda med grönsaker hålls upp med soluppgång i bakgrunden
  Korta livsmedelskedjor

  För att hjälpa konsumenter och producenter att hitta varandra arbetar vi med ett projekt där vi identifierar och bygger platser där de kan finna varandra.

 • Åkerbönor i en skål
  Svenska åkerbönor från jord till bord

  Fler vill byta ut köttet mot mer vegetarisk kost. Därför är det viktigt att det finns vegetariska proteinkällor som är både hälsosamma, miljövänliga och smakar bra.

 • bondbönor i en skål
  Egenproducerat och värmebehandlat proteinfoder

  Behovet av egenproducerat proteinfoder växer allt mer, och för att möta detta behov har vi börjat framställa vårt eget proteinfoder till våra mjölkkor.

 • Förstudie: test av biokol och gröngödsling

  En jord som mår bra är en förutsättning för att odlingarna ska ge bra resultat. I Sverige har vi generellt sett bra jordar men trots det kan man i vissa områden se tendenser till att jorden utarmas eller övergöds. Det finns en koncentration av gödsel på vissa platser medan det på andra finns för lite.

 • Innovationer för hållbar växtodling

  För att vi ska kunna arbeta mer hållbart med växtodling behöver fler nya tekniker och metoder göras tillgängliga på marknaden och nå användaren.

 • Kvinna med keps och rutig skjorta står i vetefält och tittar upp mot drönare
  UAV-teknik inom växtodlingsbranschen

  Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik i form av drönare snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten.