Lärandemål

Lärandemål beskriver vad deltagaren förväntas kunna efter avslutad utbildning. Samtliga lärandemål ska ha strikt koppling till de arbetssituationer och beteenden som beskrivs i effektmålen (nivå 3 i Kirkpatricks utvärderingsmodell).

Lärandemål ska vara formulerade så att det är tydligt att deltagaren är den aktiva parten samtidigt som det ska vara möjligt att bedöma om deltagaren uppnått lärandemålet. Ett vanligt råd för att underlätta en sådan formulering är att lärandemål alltid ska innehålla ett verb som både visar på aktivitet hos deltagaren och som är observerbart.

Att ge exakta anvisningar om hur man skriver lärandemål är inte enkelt men visst stöd går att ge. En förutsättning är att det finns tydliga effektmål, det vill säga de mål som är mätbara på nivå 3, för utbildningen. I bästa fall går det att överföra dessa effektmål till att beskriva aktivitet hos deltagaren.

Ofta delas lärandemål in i kategorierna kunskap, färdighet och värderingsförmåga/förhållningssätt. Kunskapsmål kan sägas vara memorerad fakta. Deltagaren vet OM något och användbara verb kan här vara ”redovisa” och ”beskriva”. Färdighetsmål kan vara både kognitiva och praktiska. Användbara verb kan här vara ”planera” och ”producera”. Den tredje kategorin ”värderingsförmåga/förhållningssätt” är mer svårfångad och lärandemål på denna nivå är ofta bara tillämpliga i mer omfattande utbildningar. ”Analysera” kan var ett verb i denna kategori.

Några förhållningsregler:

  • Lärandemålen ska vara både aktiva och observerbara. Exempelvis: ”Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna: beskriva/sammanställa/analysera/ argumentera/planera/redovisa … Däremot är ”kunna”, ”förstå”, ”känna till”, ”insikt i” och ”vara medveten om” alltför vaga och svåra att bedöma.
  • Utbildningsbeskrivningar brukar bli tydligast om man begränsar antal lärandemål till max åtta. Använd gärna färre men väl valda lärandemål för att fånga önskad verksamhetsnytta. Ta bort det som inte är kopplat till någon form av effekt.
  • Fokusera på färdighetsmål. Effekt i verksamhet är ofta kopplad till en praktisk färdighet eller förmåga hos medarbetaren. Kunskapsmål kan vara en förutsättning för en färdighet eller förmåga men har sällan ett egenvärde. Lärandemål följer en progression där färdighetsmål förutsätter kunskaper. Om lärandemålen beskriver samma område är således ofta kunskapsmålet överflödigt.
  • Använd ord och begrepp som är bekanta för målgruppen. Även om ett lärandemål har sitt ursprung i en mätbar verksamhetsnytta är det viktigt att målgruppen upplever det som så legitimt och relevant att det leder till vilja att lära.

Exempel på lärandemål (hämtade från utbildningen Utbildningsplanering för effekt i verksamhet):

  • Kunskap: Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna redogöra för olika sätt att utvärdera och mäta effekt av utbildningsaktiviteter.
  • Färdighet: Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna välja upplägg för utbildning och former för kunskapsmätning utifrån lärandemål.
  • Förmåga: Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna värdera och bedöma utbildningsplaner utifrån konstruktiv länkning och verksamhetsnytta.