PLUS program för BT-, ST- och specialistläkare

Illustration av två läkare som sitter och samtalar. En läkare syns framifrån och den andra bakifrån.
Fotograf: VGR

Bastjänstgöring (BT) för utlandsutbildade läkare

PLUS är ett stöd som ger nytta i verksamheten

PLUS avlastar chefer och handledare i den kliniska verksamheten genom att komplettera introduktionen på arbetsplatsen. Detta frigör tid och resurser och bidrar till ökad patientsäkerhet. Medarbetaren förbättrar sina språkkunskaper och får god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor. Medarbetaren blir förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården.

Målgrupp

Målgruppen för programmet är utlandsutbildade BT-läkare, ST-läkare och specialistläkare. PLUS bidrar till att ge våra utlandsutbildade medarbetare full nytta av sin utbildning. Samarbetet med kollegor, mötet med patienter och kontakterna med omgivande aktörer underlättas. Delaktigheten på arbetsplatsen ökar och medarbetaren blir en tydligare del av ett sammanhang där kunskaperna bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir deltagarna genom PLUS en del av ett nätverk med läkare som har liknande erfarenheter.

Mål 

De övergripande målen med PLUS är att

  • utveckla deltagarnas förtrogenhet med svensk hälso- och sjukvård 
  • bidra till trygghet i yrkesprofessionen och delaktighet på arbetsplatsen 
  • bidra till god och säker vård för patienten 
  • vara ett kompletterande utbildningsstöd för kompetenskraven för bastjänstgöring (BT) 
  • vid behov förbättra deltagarnas kunskaper i svenska språket 

Upplägg

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, reflektionsgrupp och språk. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva, tar ansvar för sitt eget lärande och bidrar till andras lärande.
 
Programmet planeras, genomförs och leds av en programledare med samma profession som deltagarna. Programledaren fungerar som mentor och coach för deltagarna.
 
Programmet består av 18 dagar med föreläsning, seminarium, workshop och reflektionsgrupp samt 12 dagar med språk och kommunikation. Programmet löper under en period av c:a 32 veckor med undantag för uppehåll över jul och sommar. En heldag varannan vecka ägnas åt föreläsning och reflektionsgrupp eller seminarium/workshop. En heldag varannan vecka ägnas åt språk och kommunikation. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie arbetsplats. Programmet genomförs i fysisk form på Campus Nya Varvet i Göteborg men ibland sker utbildningen på distans via Teams. 

Innehåll
Föreläsningar och seminarier

I programmet ingår en rad olika teman som bearbetas med hjälp av föreläsare/utbildare som är experter inom sina ämnen.
 
Vi går igenom hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad, styrd och finansierad. Viktiga samarbetspartners i vården och hur samverkan sker med t ex Försäkringskassan, apoteken, kommunal sjukvård och socialtjänst. Försäkringsmedicin, steg 1 ingår.
 
Juridik i hälso- och sjukvården är centralt och vi behandlar relevanta lagar och regler så som offentlighet och sekretess, patientlagen, patientdatalagen, hälso- och sjukvårdslagen, smittskyddslagen mm.
 
Dokumentation såsom journalföring och journalhantering gås igenom och tränas. Patientsäkerhet är ett viktigt tema som innehåller kunskap om ansvar, avvikelser och rapportering. 
 
Vi går igenom förskrivning och läkemedel samt riktlinjer mot antibiotikaresistens. Psykiatri innehållande bland annat suicidologi, LPT och vårdintyg gås igenom. Dödsfallsutredning och palliativ medicin är andra ämnen som tas upp. 
 
Patientsamtal tränas genom simuleringsworkshop med träning, handledning och feedback av erfarna handledare. Teamarbete i vården genom interprofessionellt samarbete och medarbetarskap är ett annat ämne som vi arbetar med i workshopformat. 
 
Slutligen ingår ämnen såsom barnskydd och etiska dilemman i sjukvården.

Reflektionsgrupp

Grupphandledning med fokus på erfarenhetsutbyte, reflektion och diskussion under ledning av erfarna läkare.
 

Svenska språket

Fördjupningskurs i språk och kommunikation med kultur- och samhällsorientering. Språkdelen består av 12 heldagar med lärarledd undervisning. Språkdelen ges på avancerad nivå, är valbar och rekommenderas för alla medarbetare som inte har gått i svenskt gymnasium. Vid behov kan VGR språktest på C1-nivå erbjudas efter kursens slut. 
 

Auskultation

Deltagare som är specialister kan vid behov och önskemål erbjudas en veckas auskultation i annan verksamhet för bättre förståelse för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Specialister i allmänmedicin auskulterar på sjukhus; somatisk vård eller inom psykiatrin. Specialister i sjukhusspecialiteter auskulterar i primärvården. 
 

Aktuell programinformation

Aktuella programstarter

PLUS september 2024 (fullt)
PLUS oktober 2024      (fullt)
PLUS februari 2025
PLUS mars/april 2025

Programavgift
Programavgiften är 20 000 kr i grundavgift + 10 000 kr för språkdelen. Programavgiften betalas av respektive arbetsgivare.   

Anmälan
Anmälan görs här av chef eller HR

Sebastian Wallén

Medicinsk rådgivare
Sebastian är programledare på PLUS för läkare samt specialist i radiologi.

James Weaver

Medicinsk rådgivare
Föräldraledig till september 2024. James är programledare på PLUS samt specialist i allmänmedicin.

David Gonzalez Isaksson

Medicinsk rådgivare
David är programledare på PLUS samt specialist i allmänmedicin.

Charlotte Sundqvist

Distriktsläkare
Charlotte är programledare på PLUS samt specialist i allmänmedicin