PLUS program för utlandsutbildade sjuksköterskor

Illustration av tre personer som arbetar inom hälso- och sjukvård står på rad och pratar med varandra.
Fotograf: VGR

PLUS är ett stöd som ger nytta i verksamheten

PLUS avlastar chefer i den kliniska verksamheten genom att komplettera introduktionen på arbetsplatsen. Detta frigör tid och resurser och bidrar till ökad patientsäkerhet. Medarbetaren förbättrar sina språkkunskaper och får god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor. Medarbetaren blir förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring hälso- och sjukvården.

Detta ger PLUS till deltagarna

PLUS bidrar till att ge utlandsutbildade medarbetare full nytta av sin utbildning. Samarbetet med kollegor, mötet med patienter och kontakterna med omgivande aktörer underlättas. Delaktigheten på arbetsplatsen ökar och medarbetaren blir en tydligare del av ett sammanhang där kunskaperna bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir deltagarna genom PLUS en del av ett nätverk med sjuksköterskor som har liknande erfarenheter.

Förutsättningar och förkunskaper

Deltagarna ska vara anställda i Västra Götalandsregionen och vi välkomnar sjuksköterskor och barnmorskor, men också fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är utbildade inom eller utanför EU/EES. Programmet kombineras med kliniskt arbete på sjukhus eller vårdcentral. Deltagarna bör vara på lägst språknivå B2 för att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet. Deltagarna måste inte ha svensk legitimation men bör vara på god väg i processen mot svensk legitimation. Kontakta oss gärna för råd om språknivå och legitimationsprocess!

Upplägg

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, reflektionsgrupp och språk. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva, tar ansvar för sitt eget lärande och bidrar till andras lärande. 
 
Programmet pågår under c:a 22 veckor med uppehåll under jul och sommar. En heldag varje vecka ägnas åt språk och kommunikation. En heldag varannan vecka ägnas åt temaföreläsning och reflektionsgrupp. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie arbetsplats.

Innehåll

Föreläsningar

Hälso- och sjukvårdens organisationen i Sverige
Patientsäkerhet, IVO 
Vårdhygien, smittskydd, antibiotikaresistens
Dokumentation, kommunikation, VIPS och SBAR
Psykisk ohälsa och suicidprevention
Palliativ vård
Den äldre patienten och samverkan med kommunen
Barns rättigheter och barnskydd
Ledarskap och medarbetarskap i vården
Etiska frågor i vården

Reflektionsgrupp

Grupphandledning med fokus på erfarenhetsutbyte och reflektion under ledning av erfarna sjuksköterskor.
 

Svenska språket

Fortsättningskurs i språk och kommunikation med kultur- och samhällsorientering som vid behov avslutas med VGR språktest på C1-nivå som är godkänt av Socialstyrelsen. Vi har också möjlighet att erbjuda en anpassad fördjupningskurs på distans i svenska språket som ger behörighet till högskolestudier om deltagaren har intresse av att specialistutbilda sig. 
 

Aktuell programinformation

Programstart PLUS sjuksköterskor

Februari 2024 

Välkommen att skicka in din intresseanmälan!

Programavgift
Programavgiften på 25 000 kr finansieras i sin helhet av Omställningsfonden. (Alltså ingen kostnad för deltagarens verksamhet/klinik.)

Anmälan
Anmälan görs här av chef eller HR