Säkring av kulturbyggnader under Västlänken-projektet

Ett äldre trapphus med målat tak och väggar, trappräcken i trä och vita dörrar med slipade glas.

SVK gör på uppdrag av Trafikverket besiktningar, högupplösta kontrollfotograferingar och skyddsåtgärder för att minimera risk för skador i Göteborgs kulturbyggnader.

Vibrationer påverkar

Tunnelbyggen som Västlänken genererar vibrationer i mark och grundläggningar. I tättbebyggda områden sätts gränsvärden för vibrationer som är anpassade efter den bebyggelse som kan komma att påverkas och en mängd elektroniska mätare redovisar påverkan. Men, byggnader i närområden kan påverkas på olika sätt av dessa vibrationer om gränsvärden av misstag överskrids.

Värdefulla konstverk

Många fastigheter i Göteborg innehåller både konstverk av erkända konstnärer och många skickligt utförda dekorationer. Flera av fastigheterna är klassade som byggnadsminnen.

Tillsammans med Trafikverkets byggnadsantikvarie gör SVK extra kontroller utöver de ordinarie besiktningarna för att hitta känsliga ytor som anses som kulturhistoriska och oersättliga. Vi synar dekorerade puts- och glasytor eller unika muralmålerier på väggar och i tak.

Skyddsåtgärder

Om det visar sig att skador ser ut att kunna uppstå eller förvärras på dessa ytor så gör vi förslag på skyddsåtgärder av olika slag. Det kan vara allt från fysiska säkringar som skyddsskivor, ställningar och nät till mindre limningar av lösa färgflagor eller stabilisering av sprickbildningar i puts. I förlängningen utför vi sedan de föreslagna åtgärderna efter godkännande av fastighetsförvaltare, Trafikverket och, om det är ett byggnadsminne, även Länsstyrelsen. 

Ett långsiktigt arbete

Besiktningarna och skyddsåtgärderna begränsas till en 150 meters radie från själva tunneln och de tänkta stationerna. Upphandlingen gäller hela perioden för Västlänkens byggande och skyddsåtgärder kommer att göras löpande i den ordningen som tunnlar grävs. I nuläget har vi besökt över ett hundratal fastigheter. Skyddsåtgärder och kontrollfotograferingar pågår här löpande. Under hösten och vintern 2020-2021 intensifieras vårt arbete ytterligare med tätare bevakning av de berörda fastigheterna då tunnelprojektet går in i en mer aktiv fas. Sprängningar i berg pågår på flera olika områden utmed tunnelsträckan. Detta för att i möjligaste mån säkra Göteborgs byggda kulturarv.