Madrassval

Frågeställning

A Hur väljs rätt madrass?
B Hur skaffas madrass?

Kriterier

Patient med behov av tryckavlastande madrass

Mål

Förebygga trycksår och läka befintliga sår

Åtgärd/information

A Madrass väljs utifrån:

  • Resultatet av riskbedömning (Modifierad Nortonskala, klinisk bedömning av övriga riskfaktorer och hudinspektion)
  • Sårklass
  • Patientkomfort
  • Patientens rörelse-/förflyttningsförmåga
  • Vikt och kroppsbyggnad

Hjälp vid val av madrass utifrån risk/sårklass

B  Anskaffning av madrass:

  • inom kommun/primärvård kontaktas sjuksköterska med förskrivningsrätt
  • Inom slutenvården köps madrass via Regionservice Inköp eller hyrs från leverantören
  • På Skaraborgs Sjukhus finns ett låneförråd för luftväxlande madrasser på Hjälpmedelsförrådet. Utlåning sker till vårdavdelningar på SkaS. Riktlinjer för låneförråd hjälpmedel

Patienter med risk för att utveckla trycksår eller befintligt trycksår ska så tidigt som möjligt förses med tryckavlastande madrass. 

Information angående beställning och kostnad för CuroCell AUTO4 Care of Sweden.

Trycksårsteamet Skövde kan ge råd 

Hjälpmedelscentralens madrassutbud

Observera!

Så få lager av bäddmaterial/skyddmaterial som möjligt på madrassen! Då varje lager ovanpå madrassen försämrar madrassens tryckavlastande effekt.

Kvalitetssäkrat

170604 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårscentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde