Designa

Den här fasen är central för att få en helhetsbild över vad som behövs för att skapa lärande, dvs skapa utbildningen och genomföra den men även för att förvalta och avsluta den. Här formuleras och planeras allt kommande arbete och fasen är viktig för att man ska ha en gemensam bild innan man går in i själva produktionen. Arbetet resulterar i en utbildningsplan som beskriver varför utbildningen finns och på vilket sätt den bidrar den till verksamhetsnytta, vad deltagaren kommer att kunna göra efter avslutad utbildning, vad utbildningen innehåller och hur utbildningen kommer att genomföras. I utbildningsplanen ingår även beskrivning av målgrupp och förkunskaper samt viss övergripande praktisk information såsom omfattning.

Till beskrivningen av varför, vad och hur tillkommer även randvillkor som ”målgrupp” och ”förkunskaper” men även viss övergripande praktisk information exempelvis ”material” och ”omfattning”.

I designfasen bearbetas och förfinas informationen som fångades i analysfasen. Arbetet resulterar i en övergripande utbildningsplan som beskriver utbildningens upplägg, format och byggstenar, resurser samt alla delar fram till att utbildningen ska avslutas, lite som en projektplan. Här beskrivs vad utbildningens deltagare ska kunna göra och prestera efter genomförd utbildningsinsats. När det är tydligt vad deltagarna ska kunna göra annorlunda efter genomförd utbildning blir det tydligt vad de behöver veta och praktiskt kunna göra, vilket innebär att övergripande utbildningsinnehåll kan beskrivas, likaså förslag på hur det ska förmedlas.

I designfasen planeras även utbildningsadministration, förvaltning, uppföljning och utvärdering - det vill säga resultatet av analys-fasen och designfasen leder till en utbildningsplan med lärandemål, huvudsakligt innehåll, pedagogiskt upplägg, former för bedömning, omfattning, nivå, målgrupp, förkunskap och förutsättningar.  Utöver utbildningsplanen resulterar arbetet i en plan för utbildningsadministration och deltagarhantering, samt en plan för utvärdering, plan för förvaltning inkl förvaltningsorganisation​ inklusive en övergripande plan för avveckling av utbildningen.

Exempel på frågor att ställa

  • Vad ska deltagaren kunna göra efter utbildningen? Vilka ska lärandemålen vara?
  • Hur ska deltagarna nå målen?
  • Hur vet vi att de nått målen?
  • Vilket pedagogiskt upplägg/läraktiviteter kan vi använda?

Förslag på medverkande i den här fasen

I den här fasen bör personer med kännedom om aktuellt sakområde, målgruppen, formella ramar och kunskap om pedagogik och lärande ingå.