Principerna bakom sjukhusets utformning

Högsbo närsjukhus är utformat för att kunna bedriva en personcentrerad vård integrerat med både forskning, utveckling och utbildning.

Utformningen av Högsbo närsjukhus bygger på ett antal bärande principer gällande bland annat patientmiljön, flöden inom sjukhuset och vårdlokaler.

Patientmiljön

Patientmiljön ska vara välkomnande, behaglig och lätt att överblicka. Inredning och utformning ska snarare associeras till ”hälsofrämjande”, än till ”sjukhus”. Material och lokalernas interiör ska bidra till att patienten känner sig lugn, trygg och väl omhändertagen. Den konstnärliga utsmyckningen ska distrahera tankarna från sjukdom och bidra till en upplyftande atmosfär.

Det ska också vara enkelt för patienterna att hitta på sjukhuset, så att man kan guida sig själv i patientmiljön.

Flöden är separerade

Separerade flöden innebär att personalens, patienternas och materiallogistikens flöden är separerade – framför allt rumsligt. Syftena med detta är flera:

  • Patientmiljön är tydlig – det är lätt att gå rätt. Patienterna kan också ges en högre integritet och självständighet under besöket.
  • Personalens aktiviteter och arbete, som inte kräver avskildhet, kan utföras i öppna miljöer eftersom patienter inte vistas där. Behovet av insynsskydd och stängda dörrar minskas därmed, och miljön kan i stället bjuda in till spontana möten över professionsgränserna. Möjligheterna till ljusinsläpp längre in i byggnaden ökar också.
  • Material transporteras huvudsakligen i källarplanet. Påfyllning och iordningställande av material i till exempel vårdrummen sker utanför vårdverksamhetens tider.

Mottagningsrummet är den plats där patienter och vårdpersonal möts, samt där material finns tillgängligt.

Vårdlokaler

En utmaning när man bygger ett sjukhus är att utforma lokalerna så att de är funktionella även om vårdens inriktning förändras. Detta har varit viktigt i planeringen av Högsbo närsjukhus och man tog därför fram ett koncept för mottagningsrum och ett för behandlingsrum, med syfte att dessa skulle passa så många verksamheter som möjligt. Eftersom rummen därmed inte är knutna till någon specifik verksamhet kan också nyttjandegraden ökas.

På samma sätt har man tänkt gällande den dagkirurgiska operationsavdelningen. Operationssalarna är stora och standardiserade vilket gör att de tillåter en bredd av olika ingreppstyper. De ger även möjlighet att byta funktion och att anpassa sig till ny teknik i framtiden.