Rättigheter i ditt möte med vården

Som patient har du rättigheter i ditt möte med vården.

Du har rätt att bemötas på ett professionellt och värdigt sätt i hälso- och sjukvården. Personalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården tillsammans med dig.

Vårdgaranti

Den vårdgaranti som finns i Västra Götalandsregionen innebär att du som patient har besöksgaranti, det vill säga garanti att få träffa en läkare inom en viss bestämd tid. 
Vårdgaranti i Västra Götaland (1177)

Valfrihet i vården

Alla invånare i Västra Götalandsregionen har rätt att inom den offentliga sjukvården få vård vid vårdcentraler och sjukhus i Västra Götaland och Halland. Valfriheten omfattar också de privata vårdgivare som regionen har tecknat avtal med.
Valfrihet i vården i Västra Götaland (1177)

Pengarna tillbaka efter 30 minuter

Om du har fått tid för besök hos en vårdenhet i offentlig regi ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift som du betalat för besöket. Du ska ändå få den konsultation/behandling som du beställt. Detta gäller inte för akuta eller oplanerade besök. Återbetalning av avgiften kan bara göras vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

Sjukresa

Du kan få ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har vårdavtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland.

Du får ersättning för en del av dina resekostnader (en del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt). Ersättningen gäller för det billigaste färdsättet som fungerar för patienten med tanke på det medicinska behovet. Exempel på billiga färdsätt är buss, tåg, spårvagn eller privat bil.
Sjukresor i Västra Götaland (1177)

Tolk

Om du inte förstår eller talar svenska så bra har du rätt till tolk. Tala om för personalen att du behöver tolk när du bokar tid för ditt besök. Språktolken har endast till uppgift att översätta och tystnadsplikt gäller för dem såväl som för sjukvårdspersonal. Du betalar inget för tolkhjälp.

Tystnadsplikt och sekretess

Personal inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att ingen information om dig lämnas ut till obehöriga personer. Sekretessen gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården, det vill säga livet ut. Sekretessen gäller exempelvis uppgifter om vem som är patient, patientens sjukdom och behandlingen, adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden och andra sociala förhållanden, arbetsoförmåga, arbetsgivare med mera.
Tystnadsplikt och sekretess (1177)

Väntetider

Sveriges kommuner och regioner driver en nationell databas där du hittar information om väntetider till ett urval av mottagningar/undersökningar och behandlingar vid svenska sjukhus.
Väntetider i vården (Sveriges kommuner och regioners webbplats)

Läs mer

Läs mer om hur vården fungerar på 1177; till exempel om hur dina personuppgifter skyddas och hanteras, om kostnader och ersättningar samt om olika lagar och bestämmelser för sjukvården.

Så fungerar vården (1177)