Konsten på sjukhuset

Runda, låga konstverk i färgat kakel utanför entrén till Högsbo närsjukhus.
"Herbarium för den medicinska vetenskapen" av Anja Bache är placerad utanför entrén till Högsbo närsjukhus. Foto: Attila Urbán.

Konsten på Högsbo närsjukhus ska bidra till en mänsklig och trygg miljö, samt ge utrymme för reflektion och tankar. Det övergripande temat för konsten är "sammanflätning".

Den fasta konsten på Högsbo närsjukhus har skapats inom ramen för sex konstuppdrag. Verken har skapats specifikt för sjukhuset och fått ta stor plats.

Placering och utförande av konsten planerades i samverkan mellan konstenheten, konstnären, byggprojektet och verksamheten. Konsten ska stödja den verksamhet som bedrivs i lokalerna, bidra till en positiv arbetsmiljö samt till patienternas upplevelse och möte med vården.

Utöver konstuppdragen finns också en omfattande konstkollektion. Kollektionen sätts samman av konstenhetens konsthandläggare och består av nyinköpta konstverk och verk från Västra Götalandsregionens konstmagasin.

Den övergripande konstnärliga tematiken som ligger till grund för Högsbo närsjukhus är ”sammanflätning”. Konsten kan i sin gestaltning stödja och utmana de nya arbetssätten där flöden möts och går isär i parallella och sammanflätade system. Konsten kan skapa bryggor och stärka individerna i en flexibel miljö.

Konst i Västra Götalandsregionen

När Västra Götalandsregionen bygger om eller bygger nytt avsätts en procent av bygginvesteringen till konst. Konst i vårdmiljö bidrar till en mänsklig och trygg miljö och kan ge utrymme för reflektion, tankar och känslor.

Västra Götalandsregionens konstenhet