Millennium, IVA och anestesi - fakta och lägesbeskrivning

Uppdaterad:
Publicerad:

Flera medier har de senaste dagarna rapporterat om att Västra Götalandsregionen ska köpa ett nytt IT-system för anestesi- och intensivvården i VGR, istället för Millennium. I rapporteringen har det blivit en del missvisande uppgifter. Här kan du läsa om frågan, med bakgrundsfakta och aktuell lägesbeskrivning.

I satsningen på en ny vårdinformationsmiljö i Västra Götaland kommer Millennium att vara navet. Det blir det gemensamma journalsystemet och innehåller också många andra funktioner, till exempel beslutsstöd. I VGR ersätter Millennium 35-40 av de befintliga IT-systemen, bland annat de stora journalsystemen i primär- och specialistvård. Utöver det finns ett stort antal kompletterande IT-system för olika specialiserade verksamheters unika behov. De ska kopplas ihop (integreras) med Millennium.

Avtal och möjliga tillval (optioner)

I avtalet om Millennium finns flera optioner för Västra Götalandsregionens egen verksamhet, det vill säga funktionalitet som VGR kan välja att använda men som först krävt fördjupad analys. Optionerna ligger utanför huvudavtalet om det nya vårdinformationssystemet som blev klart hösten 2018. Beslut om respektive option tas för Västra Götalandsregionen i sin helhet för att få så stor nytta som möjligt av funktionerna. VGR har successivt tagit beslut om optionerna, bland annat de två inom IVA- och anestesivård.

Läget inom IVA- och anestesivården

VGR saknar ett regiongemensamt IT-stöd för anestesi- och intensivvård (IVA). Förvaltningarna använder olika lösningar och har kommit olika långt med digitaliseringen. Vid upphandlingen av ett nytt gemensamt vårdinformationssystem hade ingen av anbudsgivarna lösningar som fullt ut levde upp till kraven på funktionalitet för IVA och anestesi.

När VGR skrev avtal om Millennium valde man därför att lägga modulerna för anestesi- och intensivvård som optioner. Det innebär möjligheten att senare kunna avropa dem, det vill säga välja till dessa moduler, efter närmare utredning och/eller efter att Cerner vidareutvecklat funktionerna.

Som del av analysen gjorde chefläkargruppen i VGR en riskanalys för att belysa helheten runt patienten om optionerna inte skulle avropas. Analysen ingick som underlag i den rekommendation som chefssamrådet för anestesi och IVA har gjort. Deras inrådan blev att avstå från optionerna och upphandla annan lösning.

Hösten 2021 beslutade VGR att inte avropa optionerna inom tidsramen för programmet FVM. Hösten 2022 beslutade koncernledning hälso- och sjukvård i VGR att istället göra en separat upphandling av IT-stöd för IVA- och anestesivård, vad gäller de speciella behoven av funktionalitet inom just denna verksamhet. Däremot kommer även IVA- och anestesivården att använda Millennium för journaldokumentation, såsom alla andra. 

Läs mer 

Beskrivning av IVA-och anestesiverksamheternas behov (nyhetsbrev nov 2020)

Frågor och svar om Millennium, IVA- och anestesivård