Kommunal primärvård

Alla de 49 kommunerna i Västra Götaland är med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. Det kommer att göra det enklare att samarbeta för alla som är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg.

Det innebär att vi kommer att kunna samarbeta kring patienter på enklare sätt och att invånarna får helt nya möjligheter att vara delaktiga i sin vård. När alla inblandade vårdgivare har samma uppdaterade information behöver den enskilda personen inte själv förmedla uppgifterna. Det kommer också att bli enklare att ha kontakt med vården. 

Unikt västsvenskt samarbete 

Satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö är ett unikt samarbete genom att kommunerna i Västra Götaland var involverade redan då ett nytt system upphandlades, genom samordningsorganisationen VästKom. En viktig del i förberedelserna för att kunna införa det upphandlade systemet Millennium är att anpassa det till svensk hälso- och sjukvård. I det arbetet deltar representanter för kommunerna. 

Millennium som stöd för informationsutbyte

Det finns behov av att utbyta information på ett säkert sätt inom fler områden än de som det finns it-stöd för idag. I avtalspaketet om medverkan i det gemensamma vårdinformationssystemet som alla 49 kommuner tecknat (option 1) omfattas bland annat funktioner som ska:  

  • underlätta samverkan mellan olika aktörer 
  • göra det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga
  • bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer

Millennium kommer att ersätta systemet SAMSA som idag används för informationsutbyte mellan vårdgivare. 

Tidigare avtalspaket inte längre aktuella 

Det har tidigare funnits ytterligare två avtalspaket: option 2 som omfattade Millennium som it-stöd för elevhälsa och option 3 som omfattade Millennium som it-stöd för kommunal hälso- och sjukvård. Våren 2020 tecknade de 49 kommunerna i Västra Götaland separata avtal med olika omfattning av vilka optioner man valde.

I december 2022 valde kommunerna, genom VästKom, att gemensamt avbeställa option 2 och 3. I samråd har kommuner och leverantören kommit fram till att det för närvarande inte finns tillräckligt goda förutsättningar för leverans inom ramen för program Millennium.

Det arbete som gjorts hittills kommer dock att tas omhand i fortsatt samarbete mellan kommunerna runt elevhälsa och kommunal primärvård, oaktat system. Det gemensamma målet om en sammanhållen hälso- och sjukvård kvarstår.

Samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Under Regionalt ledarforum FVM i september 2022 presenterades samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Se den filmade föreläsningen av Anna Lindelöf, processledare på VästKom och Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare Regionhälsan.

Kontakt

Ann-Charlotte Nyrén
Huvudprojektledare option 1, VästKom
ann-charlotte.nyren@vastkom.se

Anna Lindelöf
Införandeansvarig elevhälsan, option 1, VästKom
anna.lindelof@vastkom.se

Tobias Hellström
Införandeansvarig kommunal primärvård och bistånd, VästKom
tobias.hellstrom@vastkom.se