Taligenkänning

En arbetsterapeut som taligenkänner.

Taligenkänning (TIK) innebär att man använder rösten för att producera text i stället för att skriva med tangentbordet. VGR inför taligenkänning för att underlätta för medarbetare inom hälso- och sjukvården att dokumentera i realtid, eftersom det är ett grundläggande arbetssätt i Millennium.

Millennium bygger på att vårdgivare dokumenterar i nära anslutning till varje vårdhändelse så att dokumentationen blir omedelbart tillgänglig för alla runt patienten som behöver informationen. Ett sätt att underlätta för realtidsdokumentation är att använda taligenkänning. Under de kommande åren breddinförs därför taligenkänning i VGR.

På Vårdgivarwebben finns information till chefer och medarbetare i VGR samt till privata vårdgivare som ska börja använda, införa eller utbilda i taligenkänning.

Taligenkänning på webbplatsen Vårdgivarwebben

AI-baserad programvara som förenklar

Taligenkänning görs med hjälp av en AI-baserad programvara som översätter tal till text och innebär att man använder rösten för att producera text i stället för att skriva med tangentbordet. Programmet innehåller också många olika funktioner som förenklar och snabbar upp arbetet med att journaldokumentera, exempelvis talkommandon för att öppna olika mallar eller föra in färdiga standardtexter. För de flesta går det betydligt snabbare att journaldokumentera med taligenkänning än genom att skriva med tangentbordet.

Frigör tid och tillgängliggör information 

Taligenkänning är till nytta både för hälso- och sjukvården och för patienter. De medarbetare som idag skriver själva i journalen kommer att kunna lägga mindre tid på journaldokumentation. De som idag dikterar till ljudfil och har stöd av medicinsk sekreterare för att föra in information i journalen, kan avsluta journaldokumentationen själva direkt efter patientmötet, vilket minskar dubbeldokumentation och kan frigöra tid. Informationen i patientjournalen blir också snabbare uppdaterad och tillgänglig för alla som behöver ta del av den – som nästa led i vårdkedjan, eller patienten. Det leder till en ökad patientsäkerhet och till att patienter kan bli mer delaktiga i sin vård.

Nya arbetsuppgifter för medicinska sekreterare

För medicinska sekreterare som idag skriver ut diktat innebär införandet av taligenkänning att arbetsuppgifter relaterade till journaldokumentationen kommer att förändras. Arbetsuppgifter eller roller som kan bli aktuella för medicinska sekreterare i stället för att skriva ut diktat är exempelvis sjukdomsklassifikationsansvarig, chefsstöd och internutbildare.

Mer information om medicinska sekreterares förändrade arbete i och med digitaliseringen inom hälso- och sjukvården:

Frågor och svar om vårdadministrativt arbete

Om projektet och antal användare

Det regionala projektet för att införa taligenkänning i VGR pågick under 2022-2023. Under 2024 fortsätter breddinförandet i VGR och ett projekt för att erbjuda taligenkänning till privata vårdgivare har inletts. 

I början av juni 2024 hade VGR cirka 12 800 användare av taligenkänning, varav cirka 6 200 kan klassas som aktiva, enligt VGR:s definition av aktiv användare.

Avtal och leverantör

Tjänsten taligenkänning ingår i VGR:s avtal med Cerner och tillhandahålls av leverantören Microsoft Nuance. Avtalet omfattar även användning av tjänsten för privata vårdgivare.

Vårdpodden

I två avsnitt av Vårdpodden kan du lyssna på medarbetare i VGR som berättar om taligenkänning utifrån olika perspektiv.

Film: Taligenkänning ur ett patientperspektiv

Beslut

Diktering till ljudfil för efterföljande transkribering kommer inte att användas som arbetssätt i Millennium, utan ersättas av realtidsdokumentation som kan utföras genom taligenkänning.

Beslut i Klinisk ledning om diktering genom taligenkänning

Samtliga beslut i Klinisk ledning