Den digitala vården

Foton på personer som hanterar medicinsk utrustning för egenmonitorering i hem- och utomhusmiljö

Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god och nära vård som utgår från varje enskild patients behov. Digitalisering är en förutsättning för att lyckas med det – utifrån principen digitalt när det går och fysiskt när det behövs.

Genom nya arbetssätt där vi i VGR alltmer tar vara på digitaliseringens möjligheter ska vården bli bättre och vi kommer enklare kunna erbjuda invånare den moderna och sammanhållna vård de förväntar sig. VGR måste bli bättre på att använda resurserna så att de ger bäst nytta för de som har störst behov, och så att medarbetarna trivs och vill fortsätta jobba i vården

2024–2026 är viktiga år då VGR på allvar startar resan mot en gemensam vårdinformationsmiljö, där vårdinformationssystemet Millennium blir det nya navet. Millennium ger hälso- och sjukvården i Västra Götaland ett gemensamt och modernt IT-stöd. Målet är att säkra tillgången till information genom hela vårdkedjan så att informationen alltid är tillgänglig för dem som behöver den, oavsett organisatoriska gränser.

Taligenkänning och digitala kallelser

Parallellt med förändringsarbetet kopplat till Millennium breddinförs taligenkänning. Millennium bygger på att dokumentationen förs i realtid, i nära anslutning till varje vårdmöte, och taligenkänning möjliggör det. Taligenkänning är en AI-baserad programvara som översätter tal till text och innebär att man använder rösten för att producera text i stället för att skriva med tangentbordet.

Medarbetare i hälso- och sjukvården kan börja använda taligenkänning redan innan Millennium införs för att förenkla och snabba upp arbetet med att dokumentera. Det är också ett sätt att förbereda sig på nya arbetssätt som kommer med Millennium.

Realtidsdokumentation med hjälp av taligenkänning ger invånare snabbare tillgång till det som dokumenteras i samband med vårdbesöket och det ökar möjligheten att vara delaktig i den egna vården, exempelvis genom att kunna påverka dokumentationen under besöket om man tycker att något behöver justeras eller kompletteras.

En annan möjlighet som är förberedande inför Millennium och sparar tid och minskar kostnader i vården, är att skicka kallelser och brev digitalt i stället för per post. Som invånare får man informationen i samma stund den skickas och kan läsa den oavsett var man befinner sig. Den långsiktiga målbilden är att 90 procent av de kallelser som går att skicka ut digitalt, ska skickas ut enbart digitalt.

Digitala vårdmöten och egenmonitorering

E-tjänsterna i VGR:s app Vård och hälsa är andra exempel på digitalisering som ska underlätta för både invånare och de som jobbar i vården, samtidigt som det kan bidra till att resurserna används mer effektivt. Digitala vårdmöten ger invånare enklare tillgång till vård där de är - t.ex. hemma, på jobbet i skolan eller på resa. Man kan träffa vården via videomöte, men ofta räcker det att ha kontakt genom chatt.

I appen Vård och hälsa finns även e-tjänsten egenmonitorering där patienter själva kan mäta och registrera sina värden utan att varje gång besöka vården. Vården följer löpande värdena och får snabbt koll på vilka som har normala värden och kan fokusera på de patienter som behöver följas upp. Egenmonitorering kan användas av både barn och vuxna vid många olika hälsotillstånd, både inom primärvård och specialistvård. Användningsområdena ökar successivt

Ytterligare exempel på digitala tjänster

Via 1177.se kan du läsa mer om stöd- och behandling via nätet, exempelvis KBT där det i nuläget finns fem olika behandlingsprogram som vårdcentraler i Västra Götaland kan erbjuda personer från 18 år, och ytterligare behandlingar som är tillgängliga för alla i landet.

KBT via nätet

I VGR pågår även utveckling av appar för användning vid flera symtom eller diagnoser. Två exempel är migränappen och epilepsiappen som går att ladda ner där appar finns.

Huvudvärksdagsbok hjälper personer med migränVGR - 1177

Epilepsiappen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)