Det här ska uppnås

Två kvinnor i vårdklädsel går i en korridor i vårdmiljö

Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att digitala tjänster som är självklara i vardagen ska finnas även inom vården. Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för de som behöver den.

Syftet med införandet av Millennium är att skapa en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Nya, gemensamma arbetssätt och processer ska förenkla arbetet och frigöra tid som gynnar patienterna. Detta är de övergripande målen för program Millennium:

För patienter och invånare

Tillgång till information, var man än befinner sig

Man ska enkelt kunna ta del av sin vårdinformation var man än befinner sig - hemma lika väl som på jobbet eller på bussen. Det ska bli enklare för invånare och patienter att kommunicera med hälso- och sjukvården och kunna bidra med information om sig själva och sin hälsa. Möjligheterna att vara delaktig i sin hälso- och sjukvård ska öka och gör det enklare att kunna ta ansvar för sin egen hälsa.

En hälso- och sjukvård som minns 

Information som uppgivits vid tidigare kontakter med vården ska finnas tillgänglig och behöver inte upprepas av vare sig patient eller vårdpersonal.

För hälso- och sjukvårdens anställda

Mindre administration, mer tid för patientarbete

Genom större samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer, snabbare åtkomst till den information man behöver vid varje givet tillfälle och förbättrade tekniska stöd, ska det bli lättare att arbeta i hälso- och sjukvården. Den nya vårdinformationsmiljön ger möjlighet till effektivare flöden och resursutnyttjande. Det blir minskad dubbeldokumentation och mer tid för patientmöten och vård av patienter.

Med Millennium blir det ett gemensamt journalsystem i Västra Götalandsregionen och en samlad läkemedelsinformation per patient. Systemet ger en överblick över vad som tidigare dokumenterats om exempelvis allergier, tidigare sjukdomar och läkemedel. Det tar bort behovet att skriva om noteringar som redan gjorts.

Lättare att införa nya behandlingsriktlinjer

Med den nya vårdinformationsmiljön införs gemensamma besluts- och processtöd och samverkan mellan vårdgivare på alla nivåer. Med hjälp av standardiserade processer, termer och begrepp och ett bättre systemstöd sker införandet av ny kunskap och behandlingsriktlinjer i verksamheten på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt.

Ökad relevans och kvalitet på data

Standardisering ger hög kvalitet på klinisk information. Bättre möjligheter att analysera och dra nytta av den stora mängd klinisk data och information som samlas in och lagras, både till forskning, utveckling och verksamhetsledning. Det kommer att bli enklare att få fram underlag för beslut och ständiga förbättringar av verksamheten.