Nära vård

Två medarbetare på väg att besöka en patient i sitt hem.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Att vården ska finnas nära kan, men behöver inte betyda, geografiskt nära. Det kan också handla om exempelvis hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster.

Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. För att lyckas med det behövs tätare samverkan på flera nivåer, framförallt mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Arbetet med den nära vården ska leda till:

  • ett bättre hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
  • stöd till patienter i att känna sig trygga att i högre utsträckning sköta sin egen vård och veta när och var man ska vård
  • ökad trygghet och tillgänglighet
  • ökad medicinsk kvalitet och patientsäkerhet
  • bättre samordning
  • bättre arbetsmiljö
  • vård på bästa effektiva insatsnivå, det innebär bland annat minskat behov av besök på akutmottagningar och att ligga inne på sjukhus.

Nära vård i Vara kommun

Marijana, Maria och Elisabeth arbetar i olika organisationer men har ett gemensamt mål: att erbjuda invånarna i Vara en trygg, sömlös och säker vård som utgår från individens behov.

Färdplan Nära vård

Färdplan Nära vård är ett förslag till en länsgemensam strategi för en god och nära vård i Västra Götaland. Den ska vara gemensam för länets kommuner och Västra Götalandsregionen och innehåller de områden där samverkan bidrar till en förbättring av vården nära invånarna.

Mer om Färdplan Nära vård på webbplatsen Vårdsamverkan Västra Götaland

Ann-Katrin Schutz

Strateg

Telefonnummer