Vägen till en ny vårdinformationsmiljö

Omfattande förberedelser behöver göras inför införandet av ett nytt it-stöd i vården och nya, gemensamma arbetssätt. Program Millennium består av ett antal projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av Millennium.

Kort om innehållet på sidorna under rubriken "Vägen till en ny vårdinformationsmiljö" om olika slags förberedelser:

Vårdens nya it-stöd

I den gemensamma vårdinformationsmiljön är Millennium det huvudsakliga it-stödet i det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården. Systemet ersätter bland annat nuvarande journalsystem i VGR.

Nya och förändrade arbetssätt

En gemensam vårdinformationsmiljö handlar inte bara om att införa ett nytt it-stöd, utan framförallt om att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Sidan beskriver kortfattat några av de viktigaste principerna för nya och förändrade arbetssätt.

Standardisering och gemensamma processer

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det nya it-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt. Denna standardisering är en stor del av förberedelserna för att Millennium ska kunna införas och involverar många medarbetare i vården.

Klinisk förankring

Sidan beskriver hur programmet Millennium i dess olika faser är organiserat för att planering, förberedelser och genomförande ska vara väl förankrat i klinisk verksamhet.

Patienter som medskapare

För att skapa värde för patienter och närstående tillvaratas deras synpunkter, erfarenheter och upplevelser på ett strukturerat sätt i utvecklingen av den nya vårdinformationsmiljön.

Test av Millennium inför driftsättning

Innan Millennium kan driftsättas ska hela systemet testas. Syftet är att kvalitetssäkra att funktioner och arbetsflöden fungerar på ett tryggt och välfungerande sätt och att de tekniska kraven uppfylls.

Tidplan och metod för införande

Millennium kommer att införas i flera etapper med start hösten 2024. Alla berörda verksamheter har egna implementeringsprojekt. 

Tekniska förberedelser

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Olika vårdsystem ska kopplas ihop på ett flexibelt sätt, viss befintlig information ska flyttas över till Millennium och informationen ska struktureras för att bli lätt att hitta.

Informationssäkerhet

Millennium är byggt för att sätta individen och informationen om patienten i centrum. Som patient ska man inte märka av om vården ges av olika vårdgivare. Samtidigt är informationen ofta känslig ur integritetsaspekt och ska hanteras enligt lagar och regler för informationssäkerhet.

Migrering av data

Migrering innebär att information förs över från de system som ska avvecklas till Millennium. Utgångspunkten är att med bibehållen patientsäkerhet flytta över så lite information som möjligt.

Utbildning

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och vissa andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Men redan innan dess finns möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bland annat förändrade arbetssätt och digitala verktyg.

Övergångsperiod inför driftstart

För att övergången till Millennium ska vara så väl förberedd som möjligt görs en stor mängd aktiviteter kopplat till varje driftstart. Program Millennium ansvarar för att planera och genomföra aktiviteterna tillsammans med de lokala implementeringsprojekten.

Patientscenarioarbetet

Här finns dokumentation kring arbetet med olika patientscenarier som låg till grund för kraven inför upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem.