Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. De anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok från 1 januari 2018:

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Sammanfattning av förändringar  i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2018

Viktlista 2018

Riktlinjer för diagnoskodning se ersättning för vårdtyngd

Tillämpningsavisningar:

Tillämpningsanvisning mobil hemsjukvårdläkare

Tillämpninganvisning familjecentrerat arbetssätt

Tillämpningsanvisning  extern mellanliggande provtagning

Tillämpningsanvisning ökade öppetider

Tillämpningsanvisning fast sjuksköterskekontakt för mest sjuka äldre

Tillämpningsanvisning vid adressförändring av vårdcentral/jourcentral

Tillämpningsanvisning beräkning av avdrag vid förtida upphörande eller flytt

 

Gällande från 1 januari 2017

Krav- och kvalitetsbok 2017.pdf  

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2017