Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2025

Krav- och kvalitetsbok är Västra Götalandsregionens förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den beskriver de uppdrag, krav och anvisningar som leverantörer ska uppfylla och följa samt hur uppföljning av avtalet ska göras och redovisas.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden är den politiska instans som beslutar om Krav- och kvalitetsbok. Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut tar sin utgångspunkt i budget och måldokument som beslutas av regionfullmäktige och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Initiativ till förändring och utveckling av Krav- och kvalitetsbok kommer också från verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Beredning

Arbetet med att ta fram underlag för den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om (beredningen) sker framförallt genom dialog i särskilda beredningsforum och leds av Koncernkontoret. 

Dialogforum

Ledamöter från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) med en representant per politiskt parti, tolv representanter från leverantörssidan varav sex representerar den egna regin och utses av Närhälsans direktör och sex representerar de privata leverantörerna (Primör).

Dialogforums beredningsgrupp

Utses av Dialogforum och som består av sex representanter, hälften från den egna regin (Närhälsan) och hälften från privat leverantör (via Primör).

Facklig referensgrupp

Representanter från de fackliga förbunden inom vårdvalet. 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN)

Nämnden får löpande information om beredningen via sina sammanträden via sitt presidium och dialogforumen. Se mer under rubriken "Handlingar till OSN inför Krav- och kvalitetsbok" nedan. 

Handläggningsprocessen

Tidsplan för år 2024 års beredning av Krav- och Kvalitetsbok 2025 (samt 2024 version 2)

Handlingarna som utgör beslutsunderlaget, det vill säga förslagen till beslut och textförslagen, har sin utgångspunkt främst i uppdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och som beretts i forumen.

Handlingarna skrivs fram med hjälp av sakkunniga inom respektive område, till exempel regionjurister, ekonomer och ansvariga tjänstepersoner inom informationssystem/informationsteknologi (IS/IT). 

Beslutsunderlagen granskas i flera led, slutligen av produktionsdirektören innan de tas upp till förhandling i Regionstyrelsens MBL-grupp (RS MBL). 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden planerar att fatta beslut om Krav- och kvalitetsbok 2025 den 25 september 2024.

Efter beslut har fattats

Meddelande om nämndens beslut samt förändringarna i Krav- och kvalitetsboken skickas snarast till de leverantörer som berörs av beslutet. Därefter har leverantören 90 dagar på sig att skriftligt meddela Västra Götalandsregionen om den inte vill bli bunden av den nya Krav- och kvalitetsboken.

Så snart som det är möjligt efter beslut kommer den nya Krav- och kvalitetsboken och publiceras här Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Leverantörerna inom Vårdval Rehab kommer att erbjudas möjlighet att få information och att få ställa frågor om det nya förfrågningsunderlaget. Inbjudan till möten via teams kommer att skickas ut under augusti månad.

Leverantörerna inom Vårdval Vårdcentral kommer att erbjudas möjlighet att få information och att få ställa frågor om det nya förfrågningsunderlaget. Inbjudan till möten via teams kommer att skickas ut under augusti månad.

Förslag till revidering 2025 ska lämnas senast den 30 april 2024

Eventuella förslag till revidering av Krav- och kvalitetsbok 2025 ska levereras in via linjen. Det innebär att sådant ska skickas in av en ansvarig chef till avdelningschefen för avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter hälso- och sjukvård och tandvård, Koncernkontoret.

Förslag ska kompletteras med en konsekvensanalys som beskriver vilka konsekvenser det nya förslaget/texten har för Krav- och kvalitetsbok som helhet. Ta särskilt i beaktande om det nya förslaget bedöms ha några ekonomiska konsekvenser, om det kommer att påverka patientflöden, personal, arbetsmiljö och arbetssätt.

Förslag som berör Krav- och kvalitetsbok 2025 inklusive konsekvensanalysen ska ha kommit in senast den 30 april 2024.

Förslag värderas löpande inom det pågående beredningsarbetet.


Kontakt

Om du har frågor om beredningsprocessen inför krav- och kvalitetsbok eller vill komma i kontakt med något av beredningsforumen, kontakta vgprimarvard@vgregion.se