Lägesbeskrivning av översynen av tidplan för FVM

Uppdaterad:
Publicerad:

Just nu pågår en översyn av tidplanen för införandet av Millennium och programarbetet inom FVM i stort. På den här sidan rapporterar vi löpande hur arbetet går framåt inför beslut.

18 maj 2022
Beslut om ny tidplan
Regionstyrelsen tog den 17 maj beslut om ny tidplan för införandet av Millennium och andra delar i framtidens vårdinformation. Beslutet innebär att vissa funktioner kan starta redan hösten 2022, bland annat e-tjänster som ska förbättra möjligheterna för invånarna att kommunicera med hälso- och sjukvården. Den reviderade tidplanen för införandet av systemet Millennium innebär att merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar kommer att införa Millennium hösten 2024. Ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026. 

Läs mer i nyhet efter regionstyrelsens beslut

-----------------------------------------------------

26 april 2022
VGR fortsätter förhandlingar med Cerner
Tillsammans med Region Skåne fortsätter Västra Götalandsregionen arbetet med Cerner för att få till en hållbar och trovärdig tidplan för införandet av Millennium.​ Samtidigt har VGR svarat på ett brev från Cerner, som en fortsättning på den reklamation som skickades till företaget i februari. I det nya brevet står VGR fast vid att förseningarna som uppstått är mycket allvarliga och beror på brister hos leverantören.

Den 2 februari skrev VGR ett legalt reklamationsbrev till IT-leverantören Cerner för att påtala brister i deras leverans enligt avtalet för datasystemet Millennium. Den 30 mars skrev Cerner i ett svarsbrev att ansvaret för uppkomna fel och brister bör bäras av VGR.

VGR har nu skrivit ett nytt legalt brev till Cerner med utgångspunkt i leverantörens respons på reklamationen.

– Vi har uppenbarligen olika bilder av situationen och det är nödvändigt för VGR att bemöta Cerners påståenden.​ Vi ser mycket allvarligt på den försening och de brister som uppstått och har inte ändrat uppfattning i ansvarsfrågan. Men jag vill understryka att vi samtidigt också för bra och konstruktiva förhandlingarna med Cerner, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i VGR.

Nu fortsätter VGR att analysera konsekvenser av förseningen, något som påtalas i både den ursprungliga reklamationen samt det senaste brevet till Cerner.

När kan det finnas en ny tidplan för införandet av Millennium i VGR?

– Vi jobbar fortfarande intensivt med att få fram en ny och hållbar tidplan. Förhandlingarna tar lite längre tid än vi hade önskat men jag hoppas att vi är klara med tidplan och beslut under våren. Det är många internt som väntar och jag har full förståelse för det. Jag har gott hopp om att detta kommer att lösa sig inom kort, säger Ann-Sofi Lodin.

-----------------------------------------------

1 april 2022
Besked om tidplan dröjer 
Besked om tidplan för införandet av Millennium dröjer fortfarande då förhandlingarna mellan Cerner och VGR fortsätter.  

- Vi hade verkligen hoppats att vara klara nu, men fortfarande kvarstår några delar. Det finns ett antal frågor som vi behöver lösa ut och vi jobbar vidare med Cerner och Region Skåne för att få ett funktionellt system på plats, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. 

Svar på reklamation 
För en tid sedan skickade VGR dessutom ett reklamationsbrev för att påtala brister i Cerners leverans. Det var ett legalt brev som syftade till att skydda VGR:s rättigheter enligt avtalet. VGR har nu fått svar på brevet och går igenom detta. 

- Vi har uppenbart olika bilder, och nu måste vi gå igenom deras svar och se vad det betyder, säger Ann-Sofi Lodin. 

---------------------------------------------------

14 december 2021
Besked om tidplan för införandet av Millennium dröjer fortfarande. Frågan kommenteras av FVM:s programägare Ragnar Lindblad i senaste publiceringen av filminslaget Tre frågor om FVM. Ragnar Lindblad sammanfattar också FVM-året 2021 och beskriver vad som väntar i början av 2022.
Tre frågor om FVM 14 december 2021

---------------------------------------------------

26 augusti 2021
Den ändrade tidplanen för införandet av Millennium kommer att fastställas först senare under hösten. Förhoppningen var att så skulle ha skett vid regionstyrelsens möte i augusti, men formellt beslut väntas nu senare i höst.  

- Förhoppningen var att alla nödvändiga avtalsfrågor skulle ha löst sig under sommaren, men så blir det dessvärre inte, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Arbetet måste ändå fortsätta och därför jobbar vi vidare utifrån det förslag som togs fram inom FVM-programmet före sommaren. 

Tidplanen hänger ihop med flera pågående avtalsfrågor mellan VGR och leverantören Cerner. Enligt förslaget till tidplan kommer första driftstarten (i södra området) som tidigare planerades till våren 2022 att flyttas till våren 2023. Övriga etapper kommer också att påverkas.

---------------------------------------------------

30 juni 2021
Vid regionstyrelsens möte den 29 juni var flera frågor om FVM uppe för beslut och information. Den planerade punkten om ny tidplan flyttades däremot fram. Separat nyhet: Besked om tidplanen för FVM dröjer

----------------------------------------------

23 juni 2021
Frågan om förslag till reviderad tidplan för införandet av Millennium kommer som planerat upp vid regionstyrelsens möte tisdag den 29 juni. Tidplanen hänger i hög grad ihop med pågående avtalsfrågor mellan VGR och leverantören Cerner, och med frågan om extern drift för vissa komponenter i Millennium. Det innebär att det först vid mötet blir klart hur beslutet om tidplan ska hanteras framåt.  

Som grund för den fortsatta processen finns det förslag till ny tidplan som arbetats fram under våren i programmet FVM. Ett stort antal personer har varit inblandade för att komma fram till ett robust och väl genomtänkt förslag till ny tidplan för införandet av Millennium och programarbetet i stort.  

Tidplanen är ett av flera FVM-ärenden vid regionstyrelsens möte. De andra gäller åtgärdsplan efter genomförd riskanalys tidigare i vår, nyttorealiseringsplan och modell för effekthemtagning samt affärsuppgörelse med Cerner kring förseningar av programmet FVM.   

Handlingarna vid regionstyrelsens möte 29 juni 

--------------------------------------------------

11 maj 2021
Vårens arbete med att ta fram en ny övergripande tidplan för det fortsatta programarbetet och för införandet av Millennium går framåt. Målsättningen är att den nya planen ska förankras i FVM:s styrgrupp, där även VästKom deltar, och digitaliseringsberedningen för att sedan kunna fastställas av Regionstyrelsen den 29 juni.

En arbetsgrupp är utsedd av regiondirektören att hålla samman arbetet på VGR:s sida tillsammans med motsvarande roller från leverantören Cerner. Projektledare och andra centrala funktioner engageras i arbetet för att säkerställa att den nya planen omhändertar alla perspektiv. Det slutgiltiga förslaget kommer att vara förankrat med och kommunerna, genom VästKom.

I väntan på beslut om den nya övergripande tidplanen avvaktar programmet med en del förberedande aktiviteter som är direkt kopplade till den faktiska utrullningen. Det gäller till exempel de aktiviteter i västra området, som ska påbörjas 16 månader före driftstart.

--------------------------------------------------

15 april 2021
Arbetet med översynen av tidplanen för FVM pågår fortfarande. Arbetsgruppen som analyserar olika scenarier kan nu konstatera att driftstarten i södra området våren 2022 (etapp 1 i införandet av Millennium) kommer att försenas. Det är däremot inte klart hur stor förskjutningen blir och inte heller finns något ställningstagande vad gäller tidplanen för övriga etapper.

Införandet av Millennium kräver förberedelser enligt en fastställd modell, med start 16 månader före driftstart. Eftersom designen av Millennium är försenad påverkas även andra förberedelser och det har gjort att tidplanen för södra området behöver ändras.

FVM-ledningens arbete går nu vidare i dialog med Cerner och en ny tidplan för FVM ska vara klar innan sommaren. Till dess gäller den nuvarande planeringen för de närmaste månaderna, där det främst ingår att göra klart designen av Millennium inför etapp 1.

-----------------------------------------------

29 mars 2021
Arbetet fortsätter med att se över tidplanen för FVM och programarbetet i stort. Förhoppningen är att det ska vara klart så snart som möjligt, men frågorna är komplexa och det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Några av dem är det osäkra Covidläget vad gäller smittspridning och vaccintillgång samt arbetet med att slutföra designen av Millennium inför den första driftstarten. 

För att samtidigt komma framåt har FVM:s programstyrgrupp beslutat att designarbetet inom projektet Standardisering och kliniskt innehåll ska fortsätta under april-maj, troligen även en bit in i juni. Detta påverkar även flertalet andra projekt inom programmet FVM, vars nuvarande tidplaner därmed förskjuts. Det innebär sammantaget att det troligen kommer att bli en försening av införandet av Millennium, men det är ännu för tidigt att säga hur stor den blir.

Designarbetet kommer de närmaste månaderna att kompletteras med representanter från samordningsråden i VGR, som är forum för regional samordning på chefsnivå, och de regionala programområdena i de arbetsströmmar där det är relevant. Syftet är att ytterligare stärka designarbetet. Vissa av de verksamhetsexperter som varit med i designarbetet hittills kommer inom kort att tillfrågas om att fortsätta sina uppdrag ytterligare en tid. Planeringen för det pågår.

----------------------------------------------------------

12 mars 2021
Analysgruppen som arbetar med översynen av programarbetet och tidplanen för FVM har haft ett första avrapporteringsmöte med FVM:s ledningsutskott. På mötet diskuterades Cerner olika scenarier och analysgruppens förslag till ställningstagande och rekommendationer.

— Nästa steg är att vi tillsammans med Cerner ska fördjupa dialogen kring olika möjliga lösningar. Vi behöver ha ett nära samarbete och våga tänka annorlunda. Det handlar inte bara om tidplan, utan också om hur vi arbetar gemensamt i programmet. Vi räknar med att kunna lämna mer besked om några veckor, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

En fråga som diskuterades var vikten av tydlighet och trygghet kring besluten som tas i designprocessen. För att skapa gemensamma arbetssätt i arbetsströmmarna är det viktigt med helhetssyn och att våga ifrågasätta invanda rutiner.

— Vi ska utveckla ett regionalt system som fungerar för alla. I vissa lägen innebär det att vi kommer behöva arbeta annorlunda än idag och lära om. De verksamhetsexperter som fattar besluten i designarbetet ska veta att de har vårt fulla stöd i utvecklingen av det arbetet, säger Boel Mörck, samordningsansvarig programmet FVM.

I FVM:s ledningsutskott ingår VGR:s regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, digitaliseringsdirektör, VästKoms direktör, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sjukhusdirektören för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS.