Så styrs och leds program Millennium

Programmet Millennium är ett omfattande förändringsarbete som ytterst handlar om att skapa en ny gemensam vårdinformationsmiljö, med it-stödet Millennium som nav. Förändringen berör Västra Götalandsregionens verksamheter, de 49 kommunerna och flertalet offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götaland.

Programmet Millennium (f d FVM) är politiskt beslutat och genomförs på uppdrag av VGR:s regiondirektör. Arbetet leds och drivs av VGR i samverkan med kommunerna genom samordningsorganisationen VästKom, och leverantören Cerner Sverige AB. 

Programmet styrs av styrgrupper i flera nivåer med representation från VGR, kommunerna genom VästKom och i vissa fall även leverantören. Ett gemensamt programkontor stöttar och samordnar de ingående projekten. 

Styr- och ledningsgrupper för program Millennium

Programstyrgrupp Millennium 

Programstyrgrupp Millennium har ett övergripande ansvar för programmets genomförande och att den strategiska visionen och målsättningarna uppfylls.  

Programstyrgruppen består av representanter från VGR, VästKom och leverantören. Ordförande i gruppen har en samordnande roll och arbetar nära hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören och digitaliseringsdirektören.  

Programledningsgrupp Millennium 

Programledningsgrupp Millennium leder det operativa arbetet med att driva programmet framåt enligt avtal och tidplan.  

Programledningsgruppen består av representanter från VGR, VästKom och leverantören. Programchefen är ordförande i gruppen. 

Programledning Millennium länet 

Programledning Millennium länet bereder förslag till ändringar som får konsekvenser för Västra Götalandsregionen och kommunerna, inför beslut i programledningsgrupp Millennium. Gruppen är ett stöd för programchefen i beslutsfattande, utvecklingsarbete och kommunikation. 

Programledning Millennium länet består av representanter från VGR och VästKom. Gruppen leds av programchefen.  

Styrgrupp samordning Millennium Region Skåne och VGR

Den gemensamma styrgruppen för Region Skåne och VGR säkerställer möjligheterna till gemensamt designarbete, erfarenhetsutbyte och samordnade beslutsunderlag för bland annat legala beslut.  

Fler styr- och ledningsgrupper med påverkan på program Millennium 

Styrgrupp hälso- och sjukvårdens digitalisering 

Styrgruppen fattar beslut om övergripande vägvalsfrågor kopplade till hälso- och sjukvårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen. Gruppen har ett särskilt ansvar för samordning med program Millennium. Beslut som har stor påverkan på hur hälso- och sjukvården bedrivs i VGR ska förankras i koncernledning hälso- och sjukvård. 

Ordförande i styrgrupp hälso- och sjukvårdens digitalisering är VGR:s regiondirektör.  

Klinisk ledning 

Klinisk ledning har ett delat uppdrag. Dels säkerställer gruppen att designen av Millennium sker i enlighet med nationella och regionala riktlinjer och att systemet ger ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten. Dels omhändertar gruppen frågor, och tar ställning till regionala styrande dokument, som rör förändrade arbetssätt och processer som spänner över flera verksamhetsområden. Klinisk ledning arbetar på uppdrag av koncernledning hälso- och sjukvård. 

Information om vilka som sitter med i Klinisk ledning och fattade beslut

Kontakt programkontoret

Postadress: Program Millennium, Flöjelbergsgatan 2a, 431 35 Mölndal