Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomHIT Flykting

Syftet med projektet var att ta fram stöd för information och kommunikation (bildstöd) att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Nyckelord: Kommunikation, Information, Bildstöd, Sjuk- och tandvård, Människor på flykt

Aktuellt
Alla bildstöd som tagits fram under projektet och även filmer om användning och tillverkning finns nu under ”Bildstöd i vården” på Darts webbplats.

Bakgrund
Under 2015 kom ett stort antal människor på flykt till Sverige. Situationen innebar ökade krav vad gäller språk och kommunikation inom vården. 

Projektet startade 1 mars 2016 och avslutades 31 december 2019.

Mål
Aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartläggning av behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter låg till grund för det informations- och kommunikationsmaterial som tillverkades i projektet. Målet var att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt skulle kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Målgrupp 
Personal samt barn, ungdomar och vuxna på flykt som söker vård.

Metod
I samarbete med 60 olika sjukvårdsverksamheter genomfördes aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartläggning av behov. Därefter togs bildstöd att använda tillsammans med patienter fram. Till detta användes webbverktyget bildstod.se. Bildstöden översattes till 11 olika språk och publicerades på projektets webbplats för fri nedladdning och användning av vem som helst.

Resultat 
En webbresurs med nedladdningsbart informations- och kommunikationsmaterial kopplat till olika verksamheter samt filmer av användning och tillverkning har skapats. Denna webbplats låg under projekttiden på www.kom-hit.se/flykting men har sedan integrerats i Darts ordinarie webbplats. Bildstödsresursen bildstod.se som utvecklades i projektet KomHIT har uppdaterats med exempelvis en ny bildstödsmall, engelsk text och möjligheten att ha flera textrader på en bild. Vi har också skapat en stor vokabulär och bilder för hälso-, sjukvård och tandvård. Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård har projektet tagit fram normmedvetna bilder på människor i olika åldrar med olika kön och yrken. Bilderna finns fritt tillgängliga i bildstod.se.

Utvärdering
Projektet har utvärderats genom intervjuer med kontaktpersoner i olika verksamheter, personalenkäter, intervjuer, enkäter och smärtskattning med barn samt genom intervjuer med vuxna patienter inom slutenvården.

Nedan kan du läsa en magisteruppsats i logopedi där studenterna har undersökt personalens upplevelser av implementeringen av bilder för kommunikation med människor på flykt på en neonatalavdelning.

Blom, Å., Karlsson, M. (2017). Implementering av bilder för kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

Projektledare 
Projektägare: Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör VGR
Projektledare: Ulrika Ferm ulrika.ferm@vgregion.se
Projektmedarbetare och kontaktperson: Logoped Susanne Bäckström susanne.backstrom@vgregion.se

Övriga medarbetare
Lorna Bartram (projektsekreterare), Sandra Derbring (datalingvist och tekniker), Josefin Hansson (logoped), Ingela Jakobsson (sjuksköterska), Katarina Mühlenbock (forskare och datalingvist), Ingrid Mattsson Müller (logoped), och Gunilla Thunberg (forskare och logoped).

Resultatspridning

Projektet har presenterats i följande sammanhang under åren:

 • Dialoga Våld i nära relationer
 • Habiliteringens kvalitetsdagar
 • Kalafong Tertiary Hospital, Sydafrika
 • Centre for Augmentative and Alternative Communication, University of Pretoria, Sydafrika
 • REDAH-dagarna
 • Slof logopeddagen
 • Kliff-seminarium
 • Nätverksträff för MR-samordnare, Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
 • Öppet hus Östra sjukhuset
 • Samråd för mänskliga rättigheter, Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • Kurs vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting
 • Offentliga rummet, Göteborg
 • Internationell workshop om universell utformning: ”Communicating Universal Design”, CERTEC, Lund, Lunds tekniska högskola
 • Kvalitetskonferens Habiliteringen, Göteborg
 • Nationella Patientsäkerhetskonferensen
 • Leva & Fungera, Göteborg
 • Barnrättsdagarna, Örebro
 • Barnveckan, Göteborg
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • Vetenskapsfestivalen, Göteborg
 • Offentliga rummet, Sundsvall
 • Minclusion project conference How can mobiles be used for integration of newly arrived migrants?, Göteborg
 • Mötesplats Funktionshinder, Göteborg
 • Kvalitetsmässan, Göteborg
 • ISAAC Norge
 • Språkrådsdagen Stockholm
 • Seminarium om e-hälsa, Göteborg
 • E-förvaltningsdagarna, Älvsjö
 • Darts externa FoU-dag, Göteborg
 • Seminarium Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
 • Seminarium Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • CERTEC, Lunds Tekniska Högskola, Lund
 • Konferens för arbetsterapeuter, Stockholm
 • Nationell konferens i logopedi, Jönköping
 • Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdagar

Samverkande parter 
Koncernstab Kommunikation och externa relationer och DART – Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, VGR

Referensgrupp 
•    Asyl- och flyktingfrågor Folktandvården, VGR
•    Avdelning mänskliga rättigheter, VGR
•    1177 Vårdguiden, VGR
•    Flyktingmedicinska mottagningen Närhälsan Göteborg
•    Kommunikationsenheten Västmanland
•    Koncernstab Kommunikation och externa relationer, VGR
•    Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR
•    Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
•    Regional samordnare hälso-och sjukvårdsfrågor asylsökande och nyanlända, Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
•    Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, Stockholm

Finansiering 
Statsbidrag via Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (VGR)

Senast uppdaterad: 2023-08-15 14:24