Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KomHIT Flykting

Syftet med projektet är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Nyckelord: Kommunikation, Information, Bildstöd, Sjuk- och tandvård, Människor på flykt

Finansiering 
Statsbidrag via Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (VGR)

Samverkande parter 
Koncernstab Kommunikation och externa relationer och DART – Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, VGR

Referensgrupp 
•    Asyl- och flyktingfrågor Folktandvården, VGR
•    Avdelning mänskliga rättigheter, VGR
•    1177 Vårdguiden, VGR
•    Flyktingmedicinska mottagningen Närhälsan Göteborg
•    Kommunikationsenheten Västmanland
•    Koncernstab Kommunikation och externa relationer, VGR
•    Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR
•    Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
•    Regional samordnare hälso-och sjukvårdsfrågor asylsökande och nyanlända, Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
•    Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, Stockholm

Bakgrund
Under 2015 kom ett stort antal människor på flykt till Sverige. Situationen innebar ökade krav vad gäller språk och kommunikation inom vården. 

Projektet startade 1 mars 2016 och pågår t o m 31 december 2019.

Mål
Aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartläggning av behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter ligger till grund för det informations- och kommunikationsmaterial som tillverkas i projektet. Målet är att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt ska kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Målgrupp 
Personal samt barn, ungdomar och vuxna på flykt som söker vård.

Metod
Vi genomför aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartlägger behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter. Därefter tillverkar vi informations- och kommunikationsmaterial till verksamheterna.

I mars 2016 gick vi ut med en öppen inbjudan till verksamheter att delta i projektet. Inbjudan spreds muntligt, via nätet och via e-post. Vi höll också riktade informationsmöten i verksamheter som har många asylsökande patienter t ex för verksamhetsutvecklare inom Område 1 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nio verksamheter anmälde sig till projektet. Kartläggning av behov, baserad på modellen för aktivitetsbaserad kommunikationsanalys, genomfördes i varje verksamhet. Materialet kring detta finns här nedanför att ladda hem. En arbetsgrupp med intresserad personal från varje deltagande verksamhet har träffat ansvarig från KomHIT Flykting vid ett till tre tillfällen. Informations- och kommunikationsmaterial har därefter tillverkats och reviderats utifrån personalens önskemål.
Allt material som tillverkats i projektet har översatts till tio språk. Språken har valts utifrån statistik från Migrationsverket och Tolkförmedling Väst: Albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska (BKS), dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja.
Projektet har översatt ett par tusen ord och har på så sätt byggt upp en relevant sjukvårds- och tandvårdsvokabulär. Vokabulären kommer att tillgängliggöras på denna sida och i Bildstöd.se.
Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Linn Greaker vid Gullers Grupp har projektet tagit fram normmedvetna bilder på människor (se Normmedvetna bilder).
Projektet har också presenterats på seminarier vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori och vid Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet. Seminarierna gav värdefull input till det fortsatta arbetet i projektet.
För att få ta del av erfarenheter och kunskap hos patientgruppen har fyra workshops hållits i boenden och på Dart tillsammans med människor på flykt. Inbjudan som ligger nedan översattes till tio språk. Syftet var att ta del av målgruppens upplevelser av sjuk- och tandvård i hemlandet och i Sverige, att utvärdera de bilder och ord vi använder i bildstöden samt att lära oss mer om kroppsspråk och gester kopplade till olika språk och kultur.
Alla asylspråkens översättningar i projektet är gjorda av Tolkförmedling Väst. Under projektets gång har vi haft olika rutiner för att kontrollera bildstöden språkligt. Inledningsvis bad vi medicinskt kunniga personer som talar både svenska och det aktuella språket att kontrollera bildstöden. Ändringar gjordes utifrån deras synpunkter. Vi hamnade dock ibland i tveksamheter. I dagsläget följer vi Tolkförmedling Västs ordinarie rutiner där alla översättningar kontrolleras före leverans till oss. Vi gör en intern kontroll av bildstödens utformning före publicering. Trots professionell översättning och extra kontroller upptäcks ibland fel i det färdiga materialet. Vi är tacksamma om ni rapporterar dessa till oss.

Resultat 
Målet är att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt ska kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Produkter 
En webbresurs med nedladdningsbart informations- och kommunikationsmaterial kopplat till olika verksamheter samt filmer av användning och intervjuer har skapats. Denna webbplats låg under projekttiden på www.kom-hit.se/flykting men har sedan integrerats i Darts ordinarie webbplats. Bildstödsresursen bildstod.se som utvecklades i projektet KomHIT har uppdaterats med exempelvis en ny bildstödsmall, engelsk text och möjligheten att ha flera textrader på en bild. Vi har också skapat en stor vokabulär och bilder för hälso-, sjukvård och tandvård. Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård har projektet tagit fram normmedvetna bilder på människor i olika åldrar med olika kön och yrken. Bilderna finns fritt tillgängliga i bildstod.se.

Utvärdering
Projektet utvärderas genom intervjuer med kontaktpersoner i olika verksamheter, personalenkäter, intervjuer, enkäter och smärtskattning med barn samt genom intervjuer med vuxna patienter inom slutenvården. Delar av utvärderingen är klar, andra delar pågår och fortsätter vår och höst 2018. Resultaten av samtliga utvärderingar kommer att presenteras på ett begripligt sätt på projektets webbplats, muntligt i alla sammanhang där projektet presenteras och i flera fall i vetenskaplig artikel.

Nedan kan du läsa en magisteruppsats i logopedi där studenterna har undersökt personalens upplevelser av implementeringen av bilder för kommunikation med människor på flykt på en neonatalavdelning.

Blom, Å., Karlsson, M. (2017). Implementering av bilder för kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

Projektledare 
Projektägare: Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör VGR
Projektledare: Ulrika Ferm ulrika.ferm@vgregion.se, 0707850210
Projektmedarbetare och kontaktperson: Logoped Susanne Bäckström susanne.backstrom@vgregion.se, 0700822668

Övriga medarbetare
Lorna Bartram (projektsekreterare), Sandra Derbring (datalingvist och tekniker), Josefin Hansson (logoped), Ingela Jakobsson (sjuksköterska), Katarina Mühlenbock (forskare och datalingvist), Ingrid Mattsson Müller (logoped), och Gunilla Thunberg (forskare och logoped).

Resultatspridning

Projektet har presenterats i följande sammanhang under åren:

 • Dialoga Våld i nära relationer
 • Habiliteringens kvalitetsdagar
 • Kalafong Tertiary Hospital, Sydafrika
 • Centre for Augmentative and Alternative Communication, University of Pretoria, Sydafrika
 • REDAH-dagarna
 • Slof logopeddagen
 • Kliff-seminarium
 • Nätverksträff för MR-samordnare, Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
 • Öppet hus Östra sjukhuset
 • Samråd för mänskliga rättigheter, Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • Kurs vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting
 • Offentliga rummet, Göteborg
 • Internationell workshop om universell utformning: ”Communicating Universal Design”, CERTEC, Lund, Lunds tekniska högskola
 • Kvalitetskonferens Habiliteringen, Göteborg
 • Nationella Patientsäkerhetskonferensen
 • Leva & Fungera, Göteborg
 • Barnrättsdagarna, Örebro
 • Barnveckan, Göteborg
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • Vetenskapsfestivalen, Göteborg
 • Offentliga rummet, Sundsvall
 • Minclusion project conference How can mobiles be used for integration of newly arrived migrants?, Göteborg
 • Mötesplats Funktionshinder, Göteborg
 • Kvalitetsmässan, Göteborg
 • ISAAC Norge
 • Språkrådsdagen Stockholm
 • Seminarium om e-hälsa, Göteborg
 • E-förvaltningsdagarna, Älvsjö
 • Darts externa FoU-dag, Göteborg
 • Seminarium Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
 • Seminarium Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • CERTEC, Lunds Tekniska Högskola, Lund
 • Konferens för arbetsterapeuter, Stockholm
 • Nationell konferens i logopedi, Jönköping
 • Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdagar
Senast uppdaterad: 2019-11-14 11:25