Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt

Här hittar du forsknings- och utvecklingsprojekt som Dart har deltagit i. De projekt som är aktuella ligger överst på sidan och en komplett lista över alla projekt hittar du nedanför.

Aktuella projekt

 • Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd ska finnas tillgängligt online via 1177 Stöd och behandling och bygga på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång.

 • Syftet är att undersöka om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning och som är i behov av AKK att utveckla sin läsförmåga.

 • Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Nyckelord: flerfunktionsnedsättning, vuxna, delaktighet, aktivitet, AKK

Samarbeten

Projekt Syfte
AllAgeHub En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Dart har en specialistfunktion. 
Föreningen DHB Västras arvsfondsprojekt Bildstöd i föreningsaktiviteter Projekt Bildstöd vid föreningsaktiviteter är ett treårigt arvsfondsprojekt som ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med kommunikationssvårigheter.
Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK så att föreningslivet blir tillgängligt för alla.
Dart deltar i styrgruppen samt som sakkunniga.
Sparcle Eu-samverkansprojekt ”Unga vuxna med CP”. Dart deltar i datainsamling och intervjuer. 
Vuxenstudien Studie om vuxna med CP i Västra Götaland. Dart deltar i datainsamling och intervjuer. 
Eyes on Communication - riktlinjer för ögonstyrd dator

En delphi-studie för att skapa kliniska riktlinjer för att prova ut och implementera ögonstyrd dator för barn och vuxna med CP-skada. Dart sitter i referensgruppen.

Inlevelse ger insikt - virtuella inlevelseövningar om dolda funktionsnedsättningar på arbetet Projektet ska ta fram virtuella inlevelseövningar med Virtual Reality-filmer och utbildningsmateriel för att skapa en ökad förståelse på arbetsplatser för hur personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar bäst kommer till sin rätt. Projektet leds av Certec och övriga samarbetsparter är Funka, arbetsförmedlingen, Stiftelsen Activa och Dart.
TAKK för maten

Appen TAKK-för-maten gör det enkelt för alla att laga mat, även för dem som har tal- och språksvårigheter. Recepten i appen visas med bilder, filmsekvenser, tal och TAKK. TAKK står för Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation. Projektet syfte är att komplettera appen med ytterligare 40 recept förutom de fyra som nu ingår i prototypen.  Dart sitter med i referensgruppen. 

Alla projekt

 • Syftet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

 • Projektets mål är att vidareutveckla en befintlig kommunikationsplattform så att denna kan användas för fjärrkommunikation av personer med komplexa kommunikationsbehov, med eller utan tolk i samtalet. Nyckelord: fjärrkommunikation, delaktighet, demokrati, talsyntes, symbolstöd

 • Syftet med projektet är att utforma ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Materialet inkluderar upplägg i programvaror för förskole- och skolbarn i olika åldrar och faser i användandet, för kommunikation, fritid, lek och lärande. Nyckelord: AKK, Ögonstyrning, Teknik och tillgänglighet, Barn med omfattande kommunikationssvårigheter, Delaktighet

 • Syftet med projektet är att ta fram lösningar för att kunna individanpassa digitalt material i realtid. Nyckelord: Teknik, delaktighet, tillgänglighet, kognition, lättläst

 • Syftet med föreliggande projekt är att undersöka hur personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar använder fjärrkommunikation idag och hur de skulle vilja kunna använda fjärrkommunikation. Projektet syftar också till att undersöka och beskriva effekterna av fjärrkommunikation för personernas självbestämmande och delaktighet i samhället.

 • Projektets syften är att stödja socialisering och kommunikation, adressera problem som uppstår genom kulturell och språklig mångfald samt att stödja interaktionella strategier.

 • Syftet med projektet var att ta fram stöd för information och kommunikation (bildstöd) att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Nyckelord: Kommunikation, Information, Bildstöd, Sjuk- och tandvård, Människor på flykt

 • Syftet är att verka för ökade kommunikativa rättigheter och ökad delaktighet för barn med kommunikationssvårigheter genom att dels kartlägga föräldrars och barns upplevelser och önskemål om förändringar med avseende på kommunikation och kommunikationsstödjande åtgärder, dels ta fram, implementera och utvärdera insatser för förbättrad kommunikation inom barnsjukvård och tandvård.

 • Syftet är att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Projektet skapade en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård, och utvärderade och spred dessa resurser nationellt.

 • Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd ska finnas tillgängligt online via 1177 Stöd och behandling och bygga på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång.

 • Syftet är att undersöka om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning och som är i behov av AKK att utveckla sin läsförmåga.

 • Projektets målsättning är att göra information tillgänglig och anpassad för individuella behov. Texter på lämplig svårighetsnivå ska hittas och anpassas språkligt med ett webbaserat verktyg.

 • Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Nyckelord: flerfunktionsnedsättning, vuxna, delaktighet, aktivitet, AKK

Senast uppdaterad: 2021-03-30 11:35