Engagera den saknade länken

Uppdaterad:
Publicerad:
Två män som sitter på varsin pusselbit

Lärdomar från en intervention med syfte att behålla äldre medarbetare i hälso- och sjukvården. Denna intervention gjordes inom ramen för forskningsprojektet Arbetskraft, som undersökt hur man som arbetsgivare skapar bättre förutsättningar för äldre medarbetare i hälso-och sjukvården att vara kvar i arbete.

Vad bestod insatsen av?

Vid sex tillfällen samlade man första linjens chefer och deras HR-partners. Deltagarna diskuterade i grupp och utbytte erfarenheter både med varandra och med experter inom olika arbetsmiljöområden, allt ifrån schemaläggning till ergonomi.

Detta följdes upp med intervjuer 12 månader efter avslutad intervention.

Vad blev resultatet?

Det märktes en ökad förståelse för äldre medarbetares behov hos den enskilde chefen och HR-partnern. Dock togs inte så mycket praktiska initiativ till förändringar som man skulle kunna förvänta sig. Anledningen var ofta bristande delaktighet och engagemang från högre chefer längre upp i organisationerna.

Slutsatser

Chefer på lägre nivå behöver resurser och mandat för att genomföra nödvändiga förändringar för ett långt och hälsosamt arbetsliv för den äldre medarbetaren. Inte minst med tanke på de svårigheter vård-och omsorgssektorn har med framtidens kompetensförsörjning.

Engagemang och medverkan krävs från högsta ledningen inklusive den politiska ledningen för att få till stånd nödvändiga förändringar.

Läs hela sammanfattningen på svenska eller ladda ned artikeln

Arbetskraft