Insatser på individnivå

Här ger vi några exempel på insatser där den enskilde medarbetaren är i fokus. Som arbetsgivare kan man på olika sätt möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare, men hälsofrämjande åtgärder på individnivå kan aldrig ersätta hälsofrämjande åtgärder på grupp- och organisationsnivå och/eller det systematiska arbetsmiljöarbetet

Balans mellan arbete och fritid

Kvinnor upplever oftare konflikt mellan arbete och familj, d.v.s. att arbetets krav har en negativ påverkan på hem och familj. I KART-studien tittade man på hur män och kvinnor upplevde olika typer av aktiviteter i vardagslivet.

Balans mellan arbete och fritid

Effekter av hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar på arbetsplatsen ger resultat under förutsättning att det kombineras med uppföljande insatser. Annars ska man avstå! Det finns även riktlinjer framtagna.

Effekter av hälsoundersökningar

Fysisk aktivitet

Det finns starka bevis för att fysisk aktivitet förbättrar hälsan och livskvaliteten. ISM bedriver en omfattande forskning kring fysisk aktivitet och stress. En övergripande slutsats är att åtgärder som syftar till att underlätta fysisk aktivitet, borde var högt prioriterade inom såväl arbetslivet som samhället i stort.

Fysisk aktivitet

Gränslöst arbete - individuella strategier

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Flexiblare arbetsförhållanden gör att vi arbetar mer. Här beskrivs individuella strategier för att hantera ett allt mer gränslöst arbetsliv.

Gränslöst arbete - individuella strategier

Aktuella länkar

ISM-rapport 21 Kap 10 Livet är inte bara arbete

ISM:s forskning om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Arbete och sjukfrånvaro

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se