För dig som är vårdgivare

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet

Ibland kommer remisser till ISM, trots att vi inte längre har någon patientmottagning. Det är olyckligt, då det kan innebära en fördröjning innan patienten får hjälp.

För dig som vårdgivare finns information om vårdnivå och remittering till specialistpsykiatri i Regional medicinsk riktlinje Stressrelaterad psykisk ohälsa

Nedan följer information som är särskilt anpassad för dig som vårdgivare. Vi fördjupar oss i vissa delar av den allmänna informationen om UMS.

Diagnostik

Att ställa rätt diagnos vid stressrelaterad ohälsa kan vara knepigt då det rör sig om symtombaserade diagnoser. Symtomen kan uppstå vid andra typer av psykisk ohälsa och vid många olika somatiska sjukdomar. Diagnostiken blir därför en process över tid där belastningens varaktighet är av betydelse. Säkra evidens och prevalenssiffror för UMS saknas. I Västra Götaland diagnostiserades psykisk ohälsa hos 3% av den vuxna befolkningen 2020. Utmattningssyndrom stod för 1%.

 Diagnostik

Formulär och skattningsskalor

Olika diagnostiska instrument kan underlätta vid diagnostik men inte ersätta en klinisk bedömning.

Formulär och skattningsskalor

Förloppet vid utmattningssyndrom

Förloppet över tid vid utmattningssyndrom, varierar mycket mellan olika patienter. Man kan dela in förloppet faser. Det har visat sig vara av värde att illustrera förloppet i en graf.

Förloppet vid utmattningssyndrom

Behandling/Rehabilitering

Det är viktigt med ett respektfullt bemötande och att patienten informeras om att tillståndet är känt och att prognosen vanligtvis är god över tid. Behandlingen individualiseras utifrån patientens behov. Kontinuitet vad gäller läkare och annan vårdpersonal är mycket viktigt för denna patientgrupp.

Behandling och rehabilitering vid UMS

Samsjuklighet vid utmattningssyndrom

Patienter med utmattningssyndrom har hög samsjuklighet med depression och ångestsjukdom. Endast 9% av patienter på specialistmottagningen vid ISM hade enbart UMS diagnos. I ISM:s primärvårdsstudie, var samsjukligheten med depression och ångest ytterligare något högre.

Samsjuklighet vid UMS 

Informationsbroschyr  

Många känner behov av att läsa mer om sjukdomen. Det gäller såväl patienter, anhöriga som arbetsgivare. Broschyren kan laddas ner direkt eller beställas i pappersformat.

Blir man sjuk av stress

Övriga länkar

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, en kunskapsöversikt, Vingård FORTE 2015

Om utmattningssyndrom

Allmän information om utmattningssyndrom hittar du under Utmattningssyndrom - UMS.

Relaterad information

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

I slutrapporten Rehabilitering och samordning utvärderas Rehsams forskningsprogram 2009-2011, där ISM deltog med ett forskningsprojekt. Här kan du även läsa om resultatet från en kunskapsöversikt av interventioner för återgång i arbete vid bland annat psykiska besvär.

Rehabilitering och samordning

Att återvända till arbetet efter en lång sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är en komplex process med många involverade, den sjukskrivne, arbetsgivaren, arbetsförmedlingen, försäkringsinstanser och hälso- och sjukvården. De få studier som finns inom området ger inget enkelt svar på frågan vilken som är den bästa åtgärden för en lyckad och effektiv arbetsåtergång. En sak är dock säker; arbetsplatsen måste vara involverad!

Satsningen på vårdsamordnare - bra för både personal och patient, Lilian Wiegner 2018