Verktyg och metoder

Här listas olika verktyg och metoder som kan användas i arbetsmiljöarbetet. Vilken metod du behöver beror på kontexten och den effekt du önskar.

 • SAM-verkstan

  SAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen. ISM medverkar i flera delar.

 • OSA-enkäten, Prevent

  OSA-enkäten från Prevent är en digital enkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

 • WEMS

  Detta är ett nytt svensk instrument som fokuserar på den anställdes upplevelse av arbetssituationen. En styrka med instrumentet är att det både kan användas som ett mätinstrument och som ett arbetsinstrument i ett förändringsarbete byggt på delaktighet. Instrumentet har validitets- och reliabilitetstestats. 

 • Checkflex

  Checkflex vänder sig till er som är på gång att övergå till eller redan har infört flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Det har tagits fram av Umeå universitet.

 • Handbok - Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

  Vill man skapa bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen bör man använda dialog som verktyg och våga lita på att medarbetare växer med nya uppgifter och utökat ansvar. I denna handbok har man sammanställt lärdomar från arbetsplatser inom vården med råd om vad man kan behöva tänka på som medarbetare, i arbetsgruppen och organisationen.

 • Digironden

  Suntarbetsliv har utvecklat verktyget som ger stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi kan förbättra den.

 • Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete

  Nu finns Västra Götalandsregionens guide för hälso- och arbetsmiljöarbete tillgänglig för alla. Guiden ska fungera som ett stöd vid hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete. Syftet är att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare

 • Medarbetarenkät som bygger på OSA

  ISM fick 2017 i uppdrag att ta fram en ny Medarbetarenkät åt Sveriges största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen (VGR). Enkäten har fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Använd gärna frågorna men vänligen tydliggör i er organisation att det är frågor framtagna av Västra Götalandsregionen.

 • Chefoskopet

  Verktyget har arbetats fram av Suntarbetsliv i nära samarbete med forskare, bland annat Linda Corin och Lisa Björk från Institutet för stressmedicin och forskningsprojektet Chefios. Nu är hela verktyget klart och fulladdat av kunskaper, metoder och goda exempel.

 • OSA-Verktyg

  Här finner du några av de nya verktyg som tagits fram med anledning av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Självklart kan även andra etablerade instrument vara användbara.

 • Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

  Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Det bygger vidare på tidigare arbetsmaterialet "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap" - och har utvecklats under lång tid i nära samarbete mellan forskare och praktiker.

 • Dialogträning

  Dialogträning är en effektiv metod för att påverka kommunikationen bland medarbetare i riktning mot ökad dialog och ökat inflytande i arbetet. Metoden bygger på erfarenhetsbaserat lärande under ledning av tränare med erfarenhet och teoretisk kompetens.

 • Bättre möten

  En bra balans mellan olika perspektiv och ett positivt samtalsklimat behövs i ett möte. Det leder inte bara till ett kreativt mötesklimat med mer energi och delaktighet. Forskning visar även att det i förlängningen lyfter hela verksamheten och utvecklar arbetsmiljön. Bättre möten från suntarbetsliv, är ett arbetsmaterial som bygger på denna forskning.

 • COPSOQ III

  COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) är ett verktyg för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser, samt inom forskning. Det har utvecklats i samverkan mellan praktik och forskning, och lämpar sig för användning på alla arbetsplatser oavsett bransch.  COPSOQ III har även svenska referensvärden att jämföra den egna undersökning med.

 • Hälsofrämjande arbetsplatsträffar

  Hälsofrämjande arbetsplatsträffar – Rekommendationer och reflektioner utifrån en forskningsstudie är nr 7 i ISM:s serie ISM-häften. Det kan användas som stöd för chefer och medarbetare att skapa dialog och inspirera till att utveckla APT i en hälsofrämjande riktning.

 • Hållbart chefskap i hälso-och sjukvård

  Detta är ett studiematerial med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik. Det vänder sig till dig som chef inom hälso- och sjukvården, men kan även användas av till exempel HR-specialister, verksamhetsutvecklare och personal inom företagshälsovård.

 • Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg

  MYNAK har tillsammans med kompetenscentrat för företagshälsa har tagit fram ett arbetshälsoekonomiska analysverktyg, som är upplagt i enlighet med den modell som används i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, och är ett komplement till Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.