Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

ISM:s forskning inom området stressrelaterad ohälsa handlar främst om att studera olika aspekter på stressrelaterad utmattning inklusive utveckling, diagnostik, symptom, biologi och behandling.  I samverkan med andra forskargrupper studerar vi även lättare stressrelaterad ohälsa och somatisk ohälsa kopplade till stressbelastning.

Detta är ett forskningsområde vars resultat ofta efterfrågas av primärvård och företagshälsovård och målsättningen är att resultatet av vår kliniska forskning kan komma till direkt nytta för vården. En betydande andel av de patienter som söker primärvård idag söker för psykiska och somatiska symtom som troligtvis till en stor del kan hänföras till hög stressbelastning. Det är angeläget att öka kunskapen om hur man utreder och behandlar men framför allt hur man förebygger. ISM bedriver även forskning och utveckling avseende arbetsmiljöfrågor. Den sammantagna kunskapen från våra olika forskningsområden ger oss unika möjligheter att skapa en helhetsbild avseende arbetsmiljö och hälsa och således bättre förutsättningar att kunna omsätta kunskap till praktik utifrån ett helhetsperspektiv.

Forskningsområden inom stressrelaterad ohälsa

Biologiska effekter

Att studera sambandet mellan stress och biologiska faktorer finns med i flera olika projekt vid ISM. Dels pågår studier som har som syfte att studera biologiska effekter av stress hos friska individer och dels pågår flera studier och analysarbete som syftar till att studera utmattningssyndromets biologi.

Biologiska effekter

Grön rehabilitering

Naturupplevelser och vistelse i trädgård och i naturen har i upprepade studier visat sig vara effektiva för stressreduktion, ökat välbefinnande och förbättrade kognitiva förmågor.

Grön rehabilitering

Kognitiva funktioner

Kognitiva nedsättningar är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom. Det är långvarigt och ett av de största hindren vid arbetsåtergång. Därför är det viktigt att kartlägga typ av svårigheter, dvs vilka funktioner som är påverkade, men även hitta instrument för att utreda och metoder för att rehabilitera.

Kognitiva funktioner

Primärvårdens patienter

Ett av våra primära uppdrag är att bedriva forskning och utveckla kunskap som snabbt kan komma vården till nytta och i detta sammanhang är primärvården en av våra viktigaste målgrupper. Dels bedriver vi egna studier men det allra mesta görs i  samarbetet med andra forskargrupper

Primärvårdens patienter

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Sjukskrivning och återgång till arbete studeras i flera studier vid ISM. Inom ramen för långtidsuppföljningar av patienter med utmattningssyndrom studeras återgång till arbete. Två behandlingsstudier har också genomförts där sjukskrivning har utvärderats.

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Stress och smärta

Många patienter som söker för stressrelaterad ohälsa rapporterar även värk/smärta från olika delar av kroppen. Resultaten från de studier vi hittills genomfört visar att smärta i kombination med stress minskar den självskattade arbetsförmåga och den självskattade prestationsförmågan markant över tid.

Stress och smärta

UMS - utredning och behandling

Den kliniska forskningen som bedrivs vid ISM handlar framför allt om att öka kunskapen om patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom (UMS).

UMS - utredning och behandling

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2016-09-29 15:13