Stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning om stress utifrån olika perspektiv.

I vår kliniska forskning har vi fokuserat på olika reaktioner på stressbelastning såsom akuta stressreaktioner och mer långvariga, exempelvis utmattningssyndrom och andra stressrelaterade psykiska sjukdomar, deras karakteristika, symtom och förlopp, samt bakomliggande biologiska mekanismer och exponeringsfaktorer. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper nationellt och internationellt. Resultaten har stor betydelse för det kliniska arbetet i primärvård och företagshälsovård.

En betydande andel av de patienter som söker primärvård idag söker för psykiska och somatiska symtom som kan hänföras till hög stressbelastning under lång tid, ofta orsakad av förhållanden på arbetsplatsen. Det är angeläget att öka kunskapen om hur man utreder, behandlar och även hur man tidigt kan upptäcka och förebygga denna sjukdomsutveckling. ISM bedriver även forskning och utveckling avseende arbetsmiljöns betydelse för utvecklingen av stressrelaterad ohälsa (hänvisning till arbetsmiljökapitlet). Den samlade kunskapen från våra olika forskningsfält ger oss möjligheter att studera stressrelaterad ohälsa ”från ax till limpa”.

Forskningsområden inom stressrelaterad ohälsa

Orsaksfaktorer

Detta område innehåller projekt som studerar bakomliggande orsaker till stressrelaterad ohälsa.

Orsaksfaktorer

Diagnos och behandling

Området lyfter fram projekt som studerar både diagnostik och olika behandlingar för utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa.

Diagnos och behandling

Biologiska mekanismer

Att studera sambandet mellan stress och biologiska faktorer finns med i flera olika projekt vid ISM. Dels pågår studier som har som syfte att studera biologiska effekter av stress hos friska individer och dels pågår flera studier och analysarbete som syftar till att studera utmattningssyndromets biologi.

Biologiska mekanismer

Kognitiva funktioner

Kognitiva nedsättningar är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom. Det är långvarigt och ett av de största hindren vid arbetsåtergång. Därför är det viktigt att kartlägga typ av svårigheter, det vill säga vilka funktioner som är påverkade, men även hitta instrument för att utreda och metoder för att rehabilitera.

Kognitiva funktioner

Långtidsuppföljning

Inom detta område finns projekt som syftar till att undersöka konsekvenser av stressrelaterad ohälsa över tid.

Långtidsuppföljning