Arbetsmiljö

Vi forskar om organisatorisk och social arbetsmiljö i offentlig sektor.

ISM:s arbetsmiljöforskning handlar bland annat om förutsättningar för samverkan mellan företagshälsovård, chefer och HR, ett hållbart ledar- och medarbetarskap, chefers organisatoriska förutsättningar, åldersmedvetenhet inom vård och omsorg, fysisk och digital arbetsmiljö och nya arbetssätt, samt om sambanden mellan interventioner på arbetsplatsen, stress och hälsa. Vi forskar också kring utveckling av mätinstrument för att kartlägga arbetsmiljö och hälsa/ohälsa.

Resultatet av denna forskning efterfrågas ofta av ledningsgrupper, HR, företagshälsovård, fack- och professionsförbund. Praktisk tillämpning ligger ISM varmt om hjärtat och målsättningen är att resultaten av vår forskning ska komma till nytta i arbetslivet. ISM bedriver även forskning och utveckling avseende stressrelaterad ohälsa. Den sammantagna kunskapen från våra olika forskningsområden ger oss unika möjligheter att skapa en helhetsbild avseende arbetsmiljö och hälsa och således bra förutsättningar att kunna omsätta kunskap till praktik utifrån ett helhetsperspektiv.

Forskningsområden inom arbetsmiljö

Organisation och ledarskap

Detta område handlar om arbetsplatsens organisering, chefers organisatoriska förutsättningar och hur samarbetet mellan olika aktörer kan stärkas. Dessutom hur interventioner på arbetsplatsen utvärderas.

Område organisation och ledarskap

Nya arbetssätt och systemergonomi

Området innehåller projekt som handlar dels om hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt påverkar självskattad produktivitet, upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse är, dels om hur prismatiska glasögon minskar nacksmärta hos tandvårdspersonal.

Nya arbetssätt och systemergonomi

Dialog och kommunikation

Detta område innehåller studier om chefers förutsättningar för och hantering av dialog på arbetsplatsen, samt studier om chefers reaktioner när de framställs negativt i media.

Område dialog och kommunikation