Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsliv

Forskningen berör framförallt organisatorisk och social arbetsmiljö i offentlig sektor, men har även inslag av fysisk arbetsmiljö.

ISM:s forskning inom området Arbetsliv handlar bland annat om förutsättningar för strategisk samverkan mellan företagshälsovård, chefer och HR (se FHV NySam); om chefers organisatoriska förutsättningar att göra ett bra jobb (se Organisation, arbetsmiljö, ledarskap); hur man kan arbeta åldersmedvetet inom vård och omsorg (se ArbetsKraft) och om sambanden mellan arbetsmiljö, stress och hälsa inom vårdsektorn (se KART-studien).

Det är ett forskningsområde vars resultat ofta efterfrågas av ledningsgrupper, HR-personal, fack- och professionsförbund och som aktualiserats i samband med att Arbetsmiljöverket lanserade föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Praktisk tillämpning ligger ISM varmt om hjärtat!

Forskningsområden inom Arbetsliv

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse? Detta är syftet i pågående interaktiv forskning  i samarbete med Västra Götalandsregionen och Chalmers. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt

ArbetsKraft

Hur skapar man som arbetsgivare förutsättningar för äldre arbetstagare att vara kvar i arbete? Om detta handlar den pågående forskningsstudien ArbetsKraft.

ArbetsKraft

Dialog och kommunikation

Här presenteras studier riktade mot chefer inom vård och omsorg, dels avseende deras förutsättningar för och hantering av dialog på arbetsplatsen, dels om chefers reaktioner då media fokuserar på dem som personer på ett negativt sätt.

Dialog och kommunikation

FHV NySam

Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård (FHV) och HR och hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå.

FHV NySam

HIP-projektet

Ett hälsofrämjande arbete bör bedrivas som process snarare än projekt, med ett brett ägandeskap, en tydlig struktur och en väl fungerande kommunikation. Det visar denna studie av hälsofrämjande i praktiken. Medarbetarskapets betydelse har särskilt studerats inom ramen för detta projekt.

HIP-projektet

KART-studien

KART står för Kartläggning av arbetsmiljö, stress och hälsa och datainsamlingen pågick 2004-2010. När KART-studien startade hade långtidssjukskrivningarna ökat sedan slutet av 1990-talet och den psykiska ohälsan svarade för en allt större andel av denna. Idag känns frågan lika angelägen, då problemen kvarstår i form av ohälsa och hög sjukfrånvaro.

KART-studien

Organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Här finns bland annat publikationer med utgångspunkt från CHEFiOS-projektet, vars syfte var att utveckla kunskap om sambanden mellan chefers organisatoriska förutsättningar och verksamhetens hälsa, arbetsmiljö och prestationer i kommunala förvaltningar. Men också om läkares engagemang i utvecklingsarbete och viktiga organisatoriska förutsättningar.

Organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Prismatiska glasögon i tandvården

Prismatiska glasögon och ergonomisk vägledning minskar nacksmärta hos tandvårdspersonal, visar denna studie.

Prismatiska glasögon i tandvården

Filmer om vår forskning

Fredrik Bååthes forskning handlar om läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer.  Hör honom berätta hur patientcentrerade ronder gör skillnad i vården.

Film Fredrik Bååthe

Webbföreläsningar

I samband med ISM:s 10 årsjubileum 2013 sammanfattades ISMs forskning och kliniska erfarenhet på två nätverksträffar.

Hållbart ledarskap och hälsofrämjande arbetsplatser, Katrin Skagert
Hållbart ledarskap och hälsofrämjande arbetsplatser, ppt

Praktiknära forskning Tandvården, Agneta Lindegård Andersson
Praktiknära forskning Tandvården, ppt

 

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Kontakt

Utvecklingsledare Linda Corin linda.corin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-04-28 09:13