ArbetsKraft

Allt fler vård- och omsorgsorganisationer har behov av att behålla sina äldre arbetstagare för att kunna säkerställa kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Men hur skapar man som arbetsgivare förutsättningar för äldre arbetstagare att vara kvar i arbete? Om detta handlade forskningsstudien ArbetsKraft, vars resultat nu har publicerats i två vetenskapliga artiklar.

Varför är detta en viktig studie?

Flertalet studier kring effekterna av de stora pensionsavgångar som ligger framför oss har visat att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha stor brist på framförallt sjuksköterskor och undersköterskor inom vård och omsorgen.

Vad vi vill åstadkomma?

Hur kan vi i detta läge försäkra oss om att den samlade erfarenhet och kunskap som finns hos den äldre arbetskraften tas tillvara på rätt sätt. Inte minst genom "smarta" sätt att överföra kunskap till nästa generation. Samtidigt vill vi locka äldre arbetskraft att stanna kvar i arbete så länge som möjligt, men vad krävs för att det skall vara möjligt?

Då är vi nyfikna på..

Kring dessa frågor gör vi en kraftsamling kring i projektet "ArbetsKraft" där forskningsfrågorna är:

  • Hur kan vi tillvarata och förvalta kompetens och erfarenhet hos äldre medarbetare i vård och omsorg?
  • Vilka organisatoriska faktorer är viktiga för att äldre ska vilja och kunna vara kvar i arbete?
  • Vilken kunskap och vilken verktygslåda behöver du som chef eller HR-partner för att bli en attraktiv arbetsgivare för den äldre arbetskraften?

Deltagare

I projektet deltog, från Göteborgs kommun, enhetscheferna vid två vård-och omsorgsorganisationer inom äldreomsorgen i Majorna/Linne. En enhetschef från Hemtjänsten, också från Majorna/Linne. Dessutom en HR-strateg från HR avdelningen från samma stadsdel.

Från vården deltog två avdelningar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt två representanter från HR avdelningen på SU. 

Interventionen- vad gjorde vi?

Chefer och HR-partners från de deltagande organisationerna samlades vid 4 separata tillfällen, där varje tillfälle omfattade ca 4 timmar, för att förutsättningslöst tillsammans med forskare diskutera eventuella hinder och svårigheter med att skapa organisatoriska förutsättningar för att behålla den äldre arbetskraften. Varje tillfälle hade ett specifikt tema. Det som framstod som angeläget att ta upp på de forskarledda mötena var bland annat individuell schemaläggning, olika metoder för att låta äldre gå ner i arbetstid utan att förlora alltför mycket av sin lön och pensionspoäng (80-90-100 metoden), den goda fysiska och psykosociala arbetsmiljön som en faktor att locka till fortsatt arbete efter pension osv.

Vad blev resultatet?

Efter avslutade projektmöten intervjuades deltagarna 6 månader efter avslutad intervention och svaren analyserades.  Resultaten har i dagarna publicerats i i form av en artikel (se länk nedan). Vid intervjuerna framkom tre områden som ur ett organisatorisk perspektiv försvårar rekryteringen av äldre in i arbete i vård och omsorg:

  1. En stor arbetsbörda för chefer/HR reducerade tiden man kunde använda för strategisk planering av till exempel age-management program.
  2. Age-management frågor befinner sig ”under the radar”. Vilket i klartext betyder att det är ett orpioriterat område.
  3. Individuella behov möts oftast med universella lösningar som är tänkta att gälla för alla oavsett ålder (policydokument, riktlinjer och dylikt, detta förhindrar ofta användandet av skäddarsydda individuella lösningar som gynnar den äldre arbetskraften.

Våra konklusioner är att det viktigaste är att skapa utrymme i form av tid för linjechefer och HR-strateger att arbeta med age-management frågor samt att det är viktigt att ”ligga steget före” då frågan om hur vi skall kunna rekrytera personal till vård och omsorg hänger intimt samman med hur väl vi lyckas behålla den äldre arbetskraften.

Publicerat

Engagera den ”saknade” länken – lärdomar från en intervention med syfte för att behålla äldre medarbetare i hälso-och sjukvårdsorganisationer, 2023

Robin Jonsson (avhandling)
Retaining the Aging Workforce: Studies of the interplay between  individual and organizational capability in the context of prolonged working lives
Göteborgs universitet, december 2021

Äldre arbetskraft behövs i vården, 2020

Läs mer här

Längre arbetsliv kräver arbetsgivarnas  delaktighet, gu.se, 2021

De äldres kompetens behövs, pilotprojekt i VGR, 2020

Kontakt

Docent Agneta Lindegård Andersson agneta.lindegard@vgregion.se