Hur påverkade Covid-19 pandemin medarbetare inom infektionsvården?

Uppdaterad:
Publicerad:
Kvinnlig vårdpersonal i skyddsutrustning öppnar en dörr

COVID-19 pandemin har inneburit stora påfrestningar för hälso- och sjukvården, inte minst för medarbetare inom infektionsvården som har utgjort en viktig del av frontlinjen. Resultatet av studien visar på vilka faktorer inom arbetsmiljön som kan öka och minska pandemins negativa effekt på vårdpersonalens välbefinnande.

Hur ställdes frågan?

I september 2020 fick samtliga anställda på en infektionsklinik vid ett svenskt universitetssjukhus möjligheten att svara på en enkät med frågor om hur de upplevde sin arbetsmiljö. Undersökningen gjordes mellan den första och andra pandemivågen och respondenterna ombads tänka tillbaka hur de upplevde arbetssituationen under pandemins första våg.

Vad fick man för svar?

  • Medarbetarna upplevde en ökad arbetsbelastning, bristande känslomässigt stöd i svåra situationer och svårigheter att återhämta sig efter ett arbetspass under pandemin jämfört med före pandemin. 
  • Särskilt påverkade var yngre medarbetare och de med en stark oro för att bli smittad.
  • Flera medarbetare uttryckte etisk stress över att inte kunna utföra patientvård som vanligt.
  • Det ökade samarbetet mellan olika professioner och avdelningar på sjukhuset under krisen upplevdes positivt och bidrog till en känsla av sammanhållning inom arbetsgruppen.
  • Flera medarbetade rapporterade en personlig professionell utveckling och en utveckling av avdelning och ledning under pandemin vilket bidrog till en känsla av ökad förmåga att klara framtida kriser hos medarbetarna.

De viktigaste slutsatserna

Resultatet visar att det finns faktorer inom arbetsmiljön som både kan öka och minska pandemins negativa effekt på medarbetares hälsa och välbefinnande.

Genom att säkerställa organisatoriskt stöd på arbetsplatsen, stötta medarbetare att hantera sin oro för att bli smittad och att hantera den etiska stress som de ändrade arbetssätten kan ge samt att underlätta samarbetet och det gemensamma lärandet på arbetsplatsen kan den negativa effekten på vårdpersonalen i frontlinjen minskas under kommande pandemier.

Läs hela den svenska sammanfattningen eller artikeln i sin helhet här

Arbetsmiljön inom vården under Covid-19-pandemin. Läs mer om studien här