Allostatic load

Kan ett index på allostatic load användas för patienter med utmattningssyndrom?

Titel

Increased insulin secretion and decreased glucose levels, but not allostatic load, are related to stress-related exhaustion in a clinical patient population.

Författare

Anna Sjörs, Institutet för stressmedicin Göteborg, Per-Anders Jansson, Göteborgs universitet, Jan Eriksson, Uppsala universitet och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Begreppet allostatic load (AL) används för att beskriva konsekvenserna av långvarig stress. AL är benämningen på den påfrestning kroppen utsätts för om de fysiologiska stressreaktionerna aktiveras alltför ofta eller om en stressbelastning varar under lång tid. Ett AL-index sammansatt av olika fysiologiska mått (biomarkörer) har i tidigare studier visat sig vara en användbar markör för kronisk stress och utmattning hos personer i arbete. I denna studie undersöktes huruvida ett AL-index även är användbart för en klinisk population med svårare stressrelaterad utmattning.

Metod

Tretton biomarkörer, sammanvägda till ett AL-index, analyserades med hjälp av blodprover från 90 patienter med utmattningssyndrom (43 män och 47 kvinnor, ålder 31 - 61) och 90 friska kontroller (46 män och 44 kvinnor, ålder 25 - 56).

Resultat

Medelpoängen på det sammanvägda AL-indexet skiljde sig inte signifikant åt mellan patienter och kontroller. Vid fortsatta analyser av enskilda biomarkörer hittades dock något sämre nivåer av vissa kardiovaskulära riskmarkörer hos de manliga patienterna. Manliga patienter hade högre BMI och midja-höft-kvot och sämre blodfettstatus än manliga kontroller. Ett intressant och oväntat fynd var att både kvinnliga och manliga patienter hade lägre blodsocker jämfört med kontroller. De manliga patienterna uppvisade också förhöjda insulinnivåer. Ytterligare analyser av estimerade mått på insulinresistens visade att det fanns tecken på insulinresistens i patientgruppen, särskilt hos män, och en ökad insulinutsöndring hos både manliga och kvinnliga patienter.

Slutsats

Sammanfattningsvis verkar AL-indexet inte fånga den kroniska stressbelastning som patienter med utmattningssyndrom har utsatts för. Upptäckten av lägre blodsocker, förmodligen på grund av högre insulinutsöndring, hos patienter med utmattningssyndrom behöver utredas vidare, särskilt de bakomliggande mekanismerna och den kliniska relevansen.

Publicerat

Stress, 2013