Fysisk aktivitet ger bättre sömn trots skiftarbete

Regelbunden fysisk aktivitet har samband med färre sömnproblem, oavsett om det förekommer nattskiftsarbete eller inte. Våra resultat tyder på att regelbunden fysisk aktivitet kan ha skyddande effekt vad gäller utvecklingen av sömnproblem. Och att främjande av fysisk aktivitet kan vara särskilt viktigt hos personer som arbetar natt.

Titel

Low leisure-time physical activity, but not shift-work, contributes to the development of sleep complaints in Swedish health care workers

Författare

Markus Gerber, Berns universitet, Magnus Lindwall och Mats Börjesson, Göteborgs universitet, Emina Hadžibajramović och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin.

Bakgrund

Även om det finns evidens att regelbunden fysisk aktivitet (FA) kan förhindra sömnproblem och förbättra sömn bland personer med sömnstörningar, samt att nattskiftsarbete är kopplat till en högre risk för sömnproblem, så finns det få studier som har undersökt hur kombinationer av dessa två påverkar sömn.

Syfte

Syftet med denna studie var att utvärdera sambanden mellan fysisk aktivitet och nattskiftsarbete och självrapporterade sömnproblem.

Metod

Omkring 1400 hälso- och sjukvårdsanställda inom Västra Götalandsregionen ingick i studien (medelålder cirka 46 år, 88 % kvinnor). De tillfrågades att svara på ett frågeformulär där frågor om fysisk aktivitet och sömnproblem (svårighet att somna, upprepade uppvaknanden med svårighet att somna om, utsövd vid uppvaknandet) ingick. Detta gjorde man två gånger med två års intervall.

Resultat

Bland de som rapporterade att de rörde på sig regelbundet var det inte lika vanligt att rapportera svårigheter att somna jämfört med de som var fysisk inaktiva, när man undersökte detta två år senare. Och regelbunden fysisk aktivitet var också kopplad till en lägre risk att inte känna sig utvilad vid uppvaknandet. Även efter att man hade kontrollerad för faktorer såsom familjeförhållandet etcetera så kvarstod sambanden. Att arbeta nattskift påverkade inte resultatet avseende några av de tre undersökta sömnproblem.

Slutsats

Denna studie visar att regelbunden fysisk aktivitet har samband med färre sömnproblem, oavsett om det förekommer nattskiftsarbete eller inte. Våra resultat tyder på att regelbunden fysisk aktivitet kan ha skyddande effekt vad gäller utvecklingen av sömnproblem. Och att främjande av fysisk aktivitet kan vara särskilt viktigt hos personer som arbetar natt. Därmed kan främjande av fysisk aktivitet hos hälso- och sjukvårdspersonal vara bra strategi i syfte att förebygga framtida sömnproblem.

Publicerat

Mental Health and Physical activity, 2017