Fysisk aktivitet förebygger stress

Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla mental ohälsa och förebygger stress. En relativt liten mängd aktivitet, motsvarande promenader och trädgårdsarbete, är tillräckligt för att ha betydelse för den mentala hälsan

Titel

A prospective study of leisure time physical activity and mental health in Swedish health care workers and social insurance officers

Författare

Ingibjörg H Jonsdottir, Lars Rödjer och  Emina Hadžibajramović, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mats Börjesson, Göteborgs universitet och Gunnar Ahlborg Jr,Institutet för stressmedicin Göteborg.

Syfte

Att undersöka om graden av fysisk aktivitet har ett samband med upplevd stress och självrapporterad symtom för depression, ångest och utbrändhet. Vidare så har vi analyserad om graden av fysisk aktivitet påverkar upplevd stress och mental ohälsa, mätt 2 år senare.

Metod

Ett urval anställda inom hälso- och sjukvård följs sedan 2004 genom att besvara en enkät vartannat år gällande arbetsmiljö, stress och hälsa. I denna studie används data från 2004 och 2006 där 2694 kvinnor och 420 män ingår. En regression analys användes för att undersöka om det föreligger ett samband mellan graden av fysisk aktivitet år 2004 och graden av psykiska hälsoproblem 2 år senare.

Resultat

Tvärsnittsdata visar att individer som rapporterade högre grad av fysisk aktivitet, var mindre benägna att rapporten höga nivåer av upplevd stress, utbrändhet, depression och ångest, jämfört med individer som rapporterade stillasittande livsstil. Resultaten var signifikanta även för gruppen som rapporterade lätt fysisk aktivitet (motsvarande vardagsmotion) för alla faktorer. De som rapporterade någon grad av fysisk aktivitet var också mindre benägna att rapportera hög grad av upplevd stress och symtom på utbränd och depression två år senare jämfört med de personer som rapporterade stillasittande livsstil. För att förebygga ångest krävdes däremot högre grad av fysisk aktivitet motsvarande medelintensiv fysisk träning.

Slutsats

Fysisk aktivitet minskar risken att utveckla mental ohälsa och förebygger stress. En relativt liten mängd aktivitet, motsvarande promenader och trädgårdsarbete, är tillräckligt för att ha betydelse för den mentala hälsan. Studien bekräftar tidigare forskning att det verkar krävas lite mer aktivitet för att förebygga ångestrelaterade symtom. Denna studie är ännu ett bevis i raden av flera tidigare studien som pekar på vikten av regelbunden motion för ökad välbefinnande, både psykiskt och fysiskt.

Publicerat

Prev Med, 2010