Skydd mot psykisk ohälsa

Under hög stressbelastning kan fysisk aktivitet vara en viktigt skyddande faktor för att undvika utvecklande av psykisk ohälsa

Titel

Physical Activity in Employees with Differing Occupational Stress and Mental Health Profiles: A Latent Profile Analysis

Författare

Marcus Gerber, Universitetet Bern, Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg, Magnus Lindwall, Göteborgs universitet och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg,

Bakgrund

Det är numera välkänt att det finns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet och mental ohälsa. Vi har i flera studier utvecklat denna kunskap och bland annat visat att tidigare att graden av kardiovaskulär fitness (kondition) är relaterad till graden av symtom på stressrelaterad mental ohälsa hos individer som rapporterat hög stressnivå. Vi ville med denna studie utveckla denna kunskap ytterligare. Vi har undersökt olika profiler av arbetsrelaterad stress och mental ohälsa och hur dessa skiljer sig avseende graden av fysisk aktivitet.

Metod

Deltagarna som ingår i studien är ett urval anställda inom hälso- och sjukvård som har följs sedan 2004 genom att besvara en enkät vartannat år gällande arbetsmiljö, stress och hälsa. I denna undersökning ingick 2 660 deltagare, varav 85 % kvinnor (medelålder 46 år). Arbetsrelaterad stress kartlades med hjälp av Krav-Kontroll modellen samt så kallad Ansträngnings-Belöningsmodellen (Effort-Reward Imbalance ERI). Psykiska symptom mättes med hjälp av skattningar för depression, ångest och utmattning. Deltagarna besvarade också en fråga hur fysisk aktiv man hade varit de tre senaste månaderna. Så kallad "Latent profile analysis (LPA)" användes för att identifiera olika grupper av hög/medel/låg stress i kombination med hög/medel/låg rapportering av psykiska besvär.

Resultat

Två profiler innehåller individer som rapporterar hög stressnivå (höga krav/låg kontroll och ogynnsam ERI), men som skiljer sig avseende rapportering av psykiska symptom (höga vs låga). Det som också skiljer dessa grupper är graden av fysisk aktivitet; dvs den grupp som rapporterar hög stressnivå men låg grad av symptom på psykisk ohälsa rapporterar också mer fysisk aktivitet än de grupp som har utvecklat symptom på psykisk ohälsa under samma höga stressbelastning. Liknande mönster ses hos de två grupper som rapporterar medelhög stress men olika nivåer av psykiska symptom. Den grupp som inte har utvecklat psykiska symptom är också den som är mer fysisk aktiv.

Slutsats

Resultaten av studien tyder på att fysisk aktivitet kan vara en viktig faktor för att motverka ogynnsamma konsekvenser av en hög stressbelastning. Individer som trots betydande stressbelastning inte utvecklar symptom på mental ohälsa rapporterar högre grad av fysisk aktivitet jämfört med de som rapporterar samma stressbelastning och dessutom har utvecklad ohälsa. Vi kan inte uttala oss om orsak-verkan samband utifrån denna studie då enbart tvärsnittsanalyser har gjorts med det verkar som att fysisk aktivitet skulle kunna vara en viktigt buffrande faktor som kan skydda individer från att utveckla psykiska symptom till följd av stress.

Publicerat

Psychology of Sport and Exercise, 2014