Naturbaserad rehabilitering

Resultaten visar på positiva effekter av att använda naturbaserad rehabilitering för denna patientgrupp och för att starta upp en avstannad rehabiliteringsprocess

Titel

Using Nature-Based Rehabilitation to restart a stalled process of rehabilitation in individuals with stress-related mental illness

Författare

Eva Sahlin och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Artur Tenenbaum, Hälsan och Stressmedicin och Patrik Grahn, SLU.

Bakgrund

Avsaknad av etablerade rehabiliteringsprogram för patienter med stressrelaterade psykiska ohälsa har öppnat upp för användning av trädgården/naturen för multi­modalt rehabilitering.

Västra Götalandsregionen (VGR) startade en naturbaserad, "grön", rehabilitering (NBR) för att erbjuda ytterligare rehabilitering för sina anställda som var långtids­sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och där den inledande behandlingen inte hade varit tillräcklig.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om psykisk hälsa och välbefinnande för deltagare i NBR hade förbättrats mellan start och avslutad rehabilitering samt 6 och 12 månader efter avslutad NBR.

Ytterligare syfte var att undersöka utvecklingen av sjukskrivning och sjuk­vårds­­konsumtion för deltagare som erhållit rehabilitering enligt NBR-modellen och en modell som utvecklats vid Västra Götalandsregionens företagshälsovård (FH) och som inte innehöll natur/trädgård i programmet.

Metod

Självskattningsformulär med avseende på utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande besvarades av NBR-deltagarna vid start och avslut samt 6 och 12 månader efter avslutningen. För båda grupperna inhämtades nationell och regional registerdata för att undersöka utveckling av sjukskrivning och vårdutnyttjande.

Resultat

Resultaten visade att symtomen på utbrändhet, depression och ångest minskade, välbefinnandet ökade samt kraftigt minskad vårdutnyttjande i NBR-gruppen. En stor förflyttning från vanlig sjukpeng till rehabiliteringspeng observerades, ett steg mot återgång till arbete som inte observerades i FH gruppen. De två grupperna var i olika rehabiliterings­faser, vilket begränsade möjligheterna till jämförelser.

Slutsats

Resultaten visar på positiva effekter av att använda NBR för denna patientgrupp och för att starta upp en avstannad rehabiliteringsprocess.

Publicerat

Int. J. Environ. Res. Public Health, 2015