Stresshanteringskurs

Resultaten från denna studie visar att det kan vara effektivt att använda trädgårdsaktiviteter samt naturmiljö i en stresshanteringskurs.

Titel

Nature-Based Stress Management Course for Individuals at Risk of Adverse Health Effects from Work-Related Stress—Effects on Stress Related Symptoms, Workability and Sick Leave

Författare

Eva Sahlin och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg, Vega Matuszczyk J, Högskolan Väst och Patrik Grahn, SLU.

Bakgrund

Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa ökar igen i Sverige efter en tid av nedgång från de dramatiskt höga sjukskrivningstalen från första åren av 2000-talet. I offentliga rapporter från t.ex. Försäkringskassan beskrivs situationen nu att närma sig de höga sjukskrivningstal som var 2005. De mest frekventa diagnoserna för kvinnor är från 2014 de psykiska diagnoserna och de dominerande diagnosgrupperna är ICD F43 (anpassningsstörningar och reaktion på svår stress) cirka 40 % och ICD F32 (depression) cirka 30 %.

För att hindra att individer som lever under hög stress utvecklar allvarligare stressohälsa erbjuds ofta deltagande i t.ex. en stresshanteringskurs. En ny form av multimodal stresshanteringskurs som är baserad på aktiviteter och vistelse i natur och trädgård har utvecklats vid Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård. Kurserna pågick under 12 veckor med 2 träffar/vecka. De maximalt 8 deltagare/grupp fick ta del av aktiviteter och vistelse i natur och trädgård, föreläsningar om stress, avspänning, stödjande samtal samt bild- och hantverksaktiviteter. Målet var att ge deltagarna verktyg och strategier för att hantera stress. Under ett år ges 2 sådana kurser, en på våren och en på hösten. Det finns så vitt vi vet inga vetenskapliga studier om effekter av naturunderstödd intervention för prevention och därför var studien angelägen.

Syfte

  • att undersöka om deltagande i naturunderstödd stresshanteringskurs kunde påverka och vända en negativ hälsotrend för individer med ökande stressrelaterade problem.
  • att få en djupare kunskap om hur kursdeltagarna värderade och upplevde natur- och trädgårdsinnehållet i kursen.

Speciella frågeställningar

  • Minskade självskattad utbrändhet och stressrelaterade hälsoproblem samt ökade deltagarnas självskattade arbetsförmåga genom deltagande i kursen?
  • Har deltagarna förvärvat redskap och strategier för att hantera sin stress bättre och används dessa efter kursen?
  • Hur upplevde och värderade deltagarna kursens natur och trädgårdsinnehåll?

Metod

Studiepopulationen bestod av 33 kvinnliga deltagare från 6 kurser under 2008-2010. Inklusionskriterier för deltagande var anställning inom Västra Götalandsregionen och att vederbörande hade haft upprepade sjukskrivningstillfällen och upplevde/uppvisade stressrelaterade besvär.

Studien har en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvantitativa delen av studien bygger på deltagarnas besvarade självskattningsformulär om upplevd utbrändhet (Shirom Melamed Burnout Questionnaire; SMBQ)aktuell arbetsförmåga (besvarad med Work Ability Index fråga 1; WAI 1)grad av sjukskrivning under de senaste 12 månaderna (besvarad med Work Ability Index fråga nr 5; WAI 5)samt frågor angående olika stressrelaterade symtom (mag/tarmbesvär, värk, yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, samt sömnkvalitet.

Den kvalitativa delen består av intervjuer med 13 deltagare baserad på frågor om deras upplevelse av det "gröna" innehållet i kursen t.ex.

  • Berätta hur Du upplever det "gröna" i kursen.
  • Har kursen gett kunskap om natur/trädgård som Du kan använda för att hantera Din stress?– Berätta hur Du använder den kunskapen. Kan Du ge något exempel?
  • Berätta om någon situation med anknytning till det "gröna" i kursen som Du upplevde som något viktigt för Dig och Ditt behov av att hantera stress.
  • Har det "gröna" innehållet i kursen lett till någon förändring i Din vardag? Kan Du ge något exempel?

Frågeformulären besvarades vid 4 tillfällen: vid start och avslutning i kursen, samt 6 och 12 månader efter avslutad kurs. Samtliga intervjuer genomfördes efter avslutad kurs och analyserades med innehållsanalys.

Resultat

Gruppens resultat mätt med de ovan beskrivna självskattningsskalorna (SMBQ, WAI 1och 5) samt frågor om stressrelaterade symtom visade på minskning av utbrändhet liksom minskning för de långa sjukskrivningarna, den självskattade arbetsförmågan ökade och färre stressrelaterade hälsoproblem rapporterades efter kursen och vid uppföljningarna jämfört med vid kursstarten.

Deltagarna tillägnade sig strategier och verktyg för att bättre hantera sin stress under kursen och dessa användes i mycket hög grad efter kursens slut. Trädgårds/naturinnehållet i kursen var av betydelse för stressåterhämtning men också för att strategier och verktyg skulle utvecklas.

Guidad avspänning i natur beskrevs i de flesta intervjuerna som överlägset mer effektiv jämfört med avspänning inomhus. Guidade naturvandringar gav deltagarna inspirerande kunskap om naturen som bidrog till att deltagarna sökte sig mer ut i naturen efter kursen samt uppgav att de hade större glädje efter kursen av sin egen trädgård.

Slutsats

Resultaten från denna studie visar att det kan vara effektivt att använda trädgårdsaktiviteter samt naturmiljö i en stresshanteringskurs.

Publicerat

Int. J. Environ. Res. Public Health, 2014