Behandling och återgång till arbete (REHSAM)

Mellan åren 2011 till 2014 genomförde vi en randomiserad kontrollerad studie där vi systematiskt utvärderade om ett tillägg av individuellt anpassad ”extrabehandling” som tillägg till vår standardbehandling kunde minska sjukskriven och/eller minska symtom på utmattning. Uppföljning av resultatet gjordes efter 15 månader.

Deltagare som uppfyllt kriterierna för sänkt funktion inom följande områden, sänkt fysisk och mental energi, störd sömn, nedsatt kognitiv funktion samt bristande självkänsla, randomiserades till antingen kontrollgruppen, som fick standardbehandling eller till interventionsgruppen som fick extra behandlingar inom de områden där man uppvisat sänkt funktion.

Resultat

Resultaten visade att varken sjukskrivning eller symptom minskade mer i gruppen som fick ”individuellt anpassade extrabehandlingar” jämfört med gruppen som enbart fick standardbehandlingen. Däremot minskade sjukskrivning och symptom i både grupperna över tid.

Vad betyder det i praktiken?

En viktig reflektion är att den sedvanliga behandlingen som erbjuds alla patienter verkar vara tillräckligt bra, vilket kan bekräftas av denna studie. Patienterna från båda grupperna går successivt tillbaka i arbete. Det återstår att se om en uppföljning efter mer än ett år visar några skillnader mellan grupperna.

Publicerat

Individuellt anpassad behandling av utmattning, 2022

Samordning och rehabilitering, slutrapport från Rehsam, 2017

REHSAM:s receptsamling, 2016 (Forte.se)