Ergonomiska och psykosociala faktorer i arbetet

Titel:

The impact of occupational and personal factors on musculoskeletal pain - a cohort study of female nurses, sonographers and teachers.

Författare:

Inger Arvidsson, Jenny Gremark Simonsen, Agneta Lindegård-Andersson, Jonas Björk and Catarina Nordander

Bakgrund:

Smärta och andra symptom från muskler och leder är ett vanligt förekommande hälsoproblem, som ofta leder till stora kostnader för samhället, främst i form av långvariga sjukskrivningar. En stor andel av dessa besvär orsakas av brister i arbetsmiljön både den fysiska och den psykosociala. Syftet med vår studie var att undersöka den relativa betydelsen av fysiska, psykosociala och individuella faktorer för uppkomsten av värk/smärta i specifika muskelgrupper, men även på det totala antalet smärtområden. Undersökningsgruppen var kvinnor i vanligt förekommande yrken, där variationen i arbetsuppgifter och därmed också mellan olika yrkesmässiga riskfaktor var stor.

Metod: 

Sammanlagt 1115 kvinnor (sjuksköterskor, ultraljudsassistenter, lärare) fick svara på en enkät där vi frågade om ergonomisk, psykosocial, samt personlig exponering i arbetet och där vi ställde frågor om olika levnadsvanor. Utfallsmåttet i studien var förekomst av smärta från muskler och leder vid baslinjen och vid uppföljning.

Resultat:

En sammantaget ogynnsam ergonomisk och psykosocial exponering var kopplat till hög förekomst av smärta och symtom från många olika lokalisationer vid uppföljningen. Den största riskfaktorn för att utveckla det vi kallar för ”multisite pain” var dock att man hade hög förekomst av smärta redan vid baslinjemätningen. Exponering för ogynnsam ergonomisk belastning hade stark koppling till smärta/symptom framförallt nacke, händer och fötter. Ogynnsamma faktorer i den psykosociala miljön var starkt kopplat till ökad förekomst av smärta/symtom från nacke och axlar. Personliga faktorer samt levnadsvanor hade generellt mindre betydelse.

Slutsats:

En överväldigande majoritet av kvinnorna inom de undersökta yrkena hade smärta/symtom från muskler och leder där både fysiska och psykosociala ogynsamma exponeringar bidrog till den höga förekomsten. Resultaten visar på behovet av förebyggande åtgärder riktat mot samtliga nivåer ( individ-, organisations- och samhällsnivå) för att på sikt kunna minska  förekomsten av arbetsrelaterade symtom från muskler och leder.

Publicerat

BMC Musculoskelet Disord