Telemedicinsk behandling

Upplevd patienttillfredställelsen anses vara en god indikator på följsamhet med behandling och Myotel-behandling vid kronisk smärta

Titel

Relation between patient satisfaction, compliance and the clinical benefit of a teletreatment application for chronic pain

Författare

Huis in 't Veld, Kosterink, Barbe, Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg, Marecek, Vollenbroek-Hutten

Bakgrund

Telemedicinska behandlingsmetoder är ett relativt outforskat område, trots att man på många håll anser att dessa applikationer är intressanta när det gäller att tillhanda hålla effektiva, användarvänliga och ekonomiskt fördelaktiga alternativ för att upprätthålla god kvalité i framför allt primärvården. Telemedicin definieras som användning av informations teknologi för utbyte av hälsoinformation och tillhandahållande av hälsovård oavsett geografisk placering, kulturell eller social tillhörighet.

Syfte

Målet med studien var att undersöka användbarheten och patienttillfredställelse med en specifik telemedicinsk behandling (Myotel) utifrån perspektiven följsamhet och kliniska nytta vid behandling av patienter med kroniska smärttillstånd.

Metod

Myotel utrustningen bestod av en väst som patienterna bar innanför kläderna medan man utför sina arbetsuppgifter. Västen var försedd med elektroder som kontinuerligt registrerade muskelaktiviteten i trapeziusmuskulaturen. Vid otillräcklig muskelvila "larmade" systemet genom en lätt vibration. Registrerade data skickades via mobiltelefonnätet till en server som var åtkomlig för behandlaren. Dessa data låg sedan som grund för en diskussion via telefon med patienten om tänkbara orsaker till att muskelvilan varit otillräcklig. Denna telefonkonsultation upprepades cirka 1 ggr/v. Patienterna bar västen under cirka 4 veckor varje dag minst 4 tim/dag. Patienterna kunde själva monitorera sin egenmuskelaktiviteten via en mobiltelefon.

Resultat

Totalt deltog 82 personer. Under interventionstiden hade vi 30 så kallade "drop outs" det vill säga personer som av någon anledning avslutade behandlingen i förtid. Ingen signifikant korrelation kunde ses mellan behandlingsresultat och följsamhet, dock fanns en korrelation mellan funktionell kapacitet och följsamhet som visade att ju bättre följsamhet desto bättre funktion. Tillfredställelsen med systemet var dock god.

Slutsats

Upplevd patienttillfredställelsen anses vara en god indicator på följsamhet med behandling och Myotel-behandling vid kronisk smärta uppvisade god sådan tillfredställelse och skulle således skulle kunna utgöra underlag för mer storskaliga studier av kliniska effekter av telemedicinsk behandling mer generellt.

Publicerat

J Telemed Telecare, 2010