Kognitiv nedsättning

Patienter med utmattningssyndrom har en försämrad förmåga att tänka snabbt och bibehålla uppmärksamhet. Komplexa exekutiva funktioner där både snabbhet och uppmärksamhet krävs är avsevärt försämrade.

Titel

Cognitive impairment in patients with stress-related exhaustion

Författare

Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg, Arto Nordlund, Göteborgs universitet, Susanne Ellbin, Institutet för stressmedicin Göteborg, Thomas Ljung, Mittuniversitetet, Kristina Glise, Institutet för stressmedicin Göteborg, Peter Währborg och Anders Wallin, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Hjärnans förmåga att tänka, planera och komma ihåg saker är några av de funktioner som gemensamt kallas för våra kognitiva funktioner. Uppmärksamhet och koncentration är andra exempel. Samtliga dessa skulle kunna påverkas av långvarig stressbelastning. Patienter som söker vård för stressrelaterad ohälsa beskriver ofta att de har problem att fungera i vardagen då hjärnans förmåga att tänka, minnas och planera verkar vara försämrad. Man upplever även att det är svårare att koncentrera sig och att hålla många bollar i luften.

Syfte

Det finns få studier som har kartlagt exakt vilka av hjärnans funktioner som kan ha påverkas hos patienter med utmattningssyndrom (UMS). Denna studie syftar till att på ett strukturerat sätt jämföra kognitiva funktioner hos patienter med UMS med en frisk grupp i samma ålder.

Metod

Detta gör man genom att deltagarna i studien genomför så kallad neuropsykologisk testning, där man testar olika kognitiva funktioner med olika tester, för att mäta hur en enskild person fungerar med avseende på just den funktionen. I studien ingick 33 patienter (medelålder 46 år) och 37 friska individer (medelålder 47 år). Fem kognitiva områden bedömdes

Snabbhet avseende tankeförmåga, uppmärksamhet och arbetsminne.Så kallat episodisk minne, som kan beskrivas som hjärnans lagerutrymme för episoder och händelser man själv varit involverad i. I en testsituation undersöks detta minne ofta genom att personen får lyssna på en lista med ord och efter uppläsningen ombeds upprepa så många som möjligt av orden. "Exekutiva funktioner" , som också skulle kunna benämnas hjärnans dirigent. Då testas hjärnans förmåga att planera och genomföra handlingar. I exekutiv funktion ingår exempelvis förmågan att upprätthålla problemlösningsstrategi för att kunna lösa upplevda problem och uppgifter samt att kunna rikta och vidmakthålla uppmärksamhet och koncentration.Visospatial funktion, som gör att vi kan urskilja former och konturer, avstånd, rörelse och föremålens förhållande till varandra. Detta bygger till stor del på hjärnans sinnesintryck. De visuospatiala funktionerna är avgörande när vi t ex orienterar oss i ett nytt område, hur vi rör oss i trafiken eller när vi ägnar oss åt bollspel.Språkfunktion är den femte funktionen som testades i studien.

Resultatet av studien visade att patienter med UMS har en försämrad förmåga att tänka snabbt och bibehålla uppmärksamhet. Komplexa exekutiva funktioner där både snabbhet och uppmärksamhet krävs är avsevärd försämrade hos patienterna jämfört med friska jämnåriga individer. Det kan liknas vid just känslan att behöva hålla många bollar i luften samtidigt.

Vissa minnesfunktioner såsom episodisk minne och till en viss del arbetsminne fungerar något sämre hos patienterna. Däremot fann vi ingen skillnad när det gäller visuospatial funktion eller när vi testar funktioner som är kopplade till språk. Graden av hur patienten skattar sin mentala ohälsa har ytterst lite samband med hur man presterar på de kognitiva testerna. Vi kunde inte heller se att det skulle finnas någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller påverkan på kognitiv funktion hos patienter med UMS.

Slutsats

Studien ger oss bättre förståelse för de svårigheter som patienter med UMS har, när det gäller att hantera sitt arbete och sitt vardagsliv, som ofta kräver mycket av hjärnans kognitiva funktioner. Resultaten understryker vikten av att ta hänsyn till dessa svårigheter vid behandling och rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom.

Publicerat

Stress, 2013