Personlighetsdrag och utmattningssyndrom

Hur lång tid det tar att bli frisk från utmattningssyndrom varierar från person till person. I den här studien undersöktes kopplingen mellan vissa personlighetsdrag och utmattningssyndrom och om dessa drag kan påverka sjukdomsförloppet. Resultatet visar att så kallade tvångsmässiga personlighetsdrag – där perfektionism ingår – kan försvåra tillfrisknandet.

Titel:

Is obsessive–compulsive personality disorder related to stress-related exhaustion?

Författare:

Susanne Gulin, Susanne Ellbin, Ingibjörg H. Jonsdottir, Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Bakgrund och syfte:

Det kan ta lång tid att bli återställd efter ett utmattningssyndrom, vilket kan bero på flera olika orsaker. Förutom att studera stressande faktorer i omgivningen, är det viktigt att även titta på personlighetsdrag som kan försvåra tillfrisknandet. I tidigare undersökningar har man sett att bland annat perfektionism och överdrivet höga egna krav kan vara en sådan faktor. Dessa drag kan göra att man till exempel har svårt att reglera sin arbetsbörda och tenderar att överarbeta sina arbetsuppgifter, och blir då en riskfaktor i ett arbetsliv med otydliga gränser.

Perfektionism ingår i det som kallas tvångsmässig personlighet. Genom att använda ett självskattningsformulär som mäter olika tvångsmässiga personlighetsdrag ville vi se om detta är något som finns i större omfattning hos patienter som inte tillfrisknat från utmattningssyndromet 7–10 år efter att en behandling inletts, jämfört med patienter som har tillfrisknat. Vi ville också se om det var något speciellt beteende som utmärkte de personer som hade dessa drag och inte blivit återställda.

Metod:

I studien deltog 147 personer som tidigare behandlats för utmattningssyndrom på ISM och där det gått minst 7 år sedan de först kom till mottagningen. I samband med en ny läkarbedömning fick personerna fylla i ett formulär angående tvångsmässiga personlighetsdrag. De fick också fylla i ett formulär med frågor om stressorer, det vill säga sådant de upplever som stressande.

Resultat:

De patienter som fortfarande bedömdes ha utmattningssyndrom vid sjuårsuppföljningen hade i större omfattning tvångsmässiga personlighetsdrag jämfört med de som tillfrisknat. Av de personer som hade dessa drag var det särskilt ett beteende som stack ut: ”överdriven hängivenhet i arbetet”. Studien visade också att majoriteten av de som inte tillfrisknat upplevde att deras egna höga krav var en stressor.

Slutsats:

Resultatet visar att det kan vara viktigt att upptäcka tvångsmässiga personlighetsdrag hos patienter med utmattningssyndrom. Perfektionism och en överdriven hängivenhet i arbetet blir särskilt belastande i en arbetssituation med hög arbetsbörda och dålig psykosocial miljö. Stressen tenderar då att vidmakthållas över lång tid och behöver åtgärdas med strategier riktade både mot arbetets organisation och individen.

Publicerat:

Brain and Behavior