Geriatrik

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i geriatrik inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har antagit ett gemensamt policydokument om läkares fortbildning. I dokumentet förespråkas en fortbildning som bygger på principen om varje läkares ansvar för sin fortbildning och på arbetsgivarens ansvar för fortbildningen som en grundläggande förutsättning för en säker sjukvård. I andra länder finns CME-poäng (Continue medical education) för att bibehålla sin legitimation.

Utbildningstillfällena erbjuds fem till sex gånger per år inom olika områden. Varje tillfälle är alltid en halvdag mellan klockan 13.15 till cirka 16.00. Lunch före och kaffe/te ingår. Utbildningstillfällena är på arbetsgivarens bekostnad och utan industrisponsring. Det sker i dagsläget ingen kunskapskontroll. En kontaktlista har upprättats och programmet skickas ut