Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Att tänka på inför och under APL, LIA, VFU

Under APL, LIA eller VFU ska du som studerande följa nedanstående riktlinjer. Längst ner på sidan finns vägledande dokument för dig som handledare samt ett välkomstbrev till studerande.

Alla studerande som deltar i vårdarbete inom Hälso- och sjukvården, omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Alla studerande har tystnadsplikt vilken gäller både under och efter den kliniska utbildningen.

Tystnadsplikt och sekretessbestämmelser för studerande inom Hälso-och sjukvården (PDF)

Riktlinjen gäller för samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar inom Västra Götalandsregionen och har som syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för vilka regler som gäller vid fotografering, film och ljudupptagning inom verksamheterna.

Fotografering, film och ljudupptagning i vården, Regional riktlinje (PDF).

Inom Västra Götalandsregionen är målet att alla medarbetare inom vården samt övriga anställda som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs ska ha immunitet eller ett fullgott vaccinationsskydd mot mässling, påssjuka, röda hund och difteri. Samma regler gäller för studerande som för medarbetare.

Allmänna vaccinationsprogrammet: Vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige (BVC och skolhälsovård) bör vara utförd. Denna omfattar difteri, stelkramp, polio, kikhosta, mässling (se nedan), påssjuka och röda hund. Alla personer födda i Sverige 1982 eller senare och som inte aktivt valt bort barnvaccinationerna har detta grundskydd.

Rutin Vaccination för medarbetare inom Västra Götalandsregionen (PDF)

Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn är det en skyldighet för den som erbjuds en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter att på begäran visa ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år. Samtliga verksamheter inom primärvård kräver utdrag från belastningsregistret. Ansvarig chef beslutar om hinder för praktik föreligger. Utbildningsanordnare och/eller studierektor informeras skyndsamt vid hinder för praktik.

Rutin för utdrag ur belastningsregister för studerande/praktikanter i praktisk utbildning med direkt och regelbunden kontakt med barn (PDF)

Studerande ska vid introduktion kunna identifiera sig med giltig ID-handling. Detta för att säkerställa en rättssäker examination samt utfärda behörigheter till vårdens IT-system och lokaler.

För att förhindra smittspridning ska alla som arbetar i vården känna till och följa basala hygienrutiner och klädregler. Både medarbetare och studerande har ett ansvar att följa reglerna. I Socialstyrelsens skrift Basala hygienrutiner och god hygienisk standard finns ytterligare information.

Basala hygienrutiner och god hygienisk standard (Socialstyrelsen)

Om den studerande råkar ut för ett tillbud eller en arbetsskada ska chefen och handledaren på den arbetsplats där den  studerande är placerad informeras. Även utbildningsanordnaren ska informeras i ett tidigt skede. Anmälan av tillbud och arbetsskador sker därefter i VGR:s system för avvikelser, MedControl PRO. Bedömning av anmälans ”allvarlighetsgrad” görs av chefen eller av annan utsedd person.

Arbetsmiljöansvar vid arbetsplatsförlagd utbildning och praktik (PDF)

Senast uppdaterad: 2023-05-15 10:37