Handledning

Vem kan vara PTP-handledare

För att kvalificera som PTP‐handledare krävs minst tre års erfarenhet av arbete som psykolog i svensk sjukvård efter legitimation. Handledaren ska ha god kännedom om verksamheten och arbeta minst 50 % kliniskt på den arbetsplats där PTP‐psykologen tjänstgör. Om arbetsplatsen har svårt att leva upp till detta kontakta studierektor för diskussion.

Aktiviteter för handledare

Handledaren ska ges den tid som krävs för handledningsuppdraget, minst 5 % av en heltid, samt utrymme att delta i möten anordnade av studierektor. Under PTP-året hålls introduktionsdag, handledarkollegium och avslutningsdag. Utöver det bjuds handledaren in till ett handledarforum, Lärportalen.

Vad ingår i handledningen

Tidigt under PTP-perioden upprättas en individuell tjänstgöringsplan som handledaren sänder till studierektor. Stöd för planering av PTP-perioden finns i PTP-handboken och regionens lärandemål för PTP.

PTP-handledaren skall ge regelbunden schemalagd individuell handledning, minst en timme per vecka. Föreskrifterna tillåter inte två timmars handledning varannan vecka eller grupphandledning, inte heller handledning via telefon eller videolänk. Handledningen ska ske på plats på enheten för att kunna säkerställa PTP‐psykologens förmåga till arbete i självständig ställning. Utöver professionshandledningen kan PTP‐psykologen behöva metodhandledning, vilket kan ske via PTP‐handledaren eller ordnas på annat sätt som passar verksamheten.

I slutet av slutförd PTP-period utfärdar handledaren PTP-intyg där handledaren intygar PTP-psykologens förmåga till arbete i självständig ställning.