Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Södra Älvsborg

På den här sidan hittar du information som specifikt gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplaceringen inom AT-tjänstgöring på Södra Älvsborgs sjukhus.

AT-område Borås består av kommunerna Borås och Bollebygd (BoBo), Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo (MUST). I området finns cirka 22 vårdcentraler varav 15 offentligt drivna (Närhälsan) och 8 privata, som kan ta emot AT-läkare.

Samtliga vårdcentraler bedriver vård enligt vårdvalsmodellen VG primärvård i Västra Götalandsregionen. Åtagandet styrs av den så kallade KOK-boken (krav- och kvalitetsboken), vilken revideras årligen. Det innebär vård av vanligt förekommande sjukdomar exempelvis hypertoni, diabetes typ 2, luftvägsinfektioner och psykiska sjukdomar på primärvårdsnivå. Det innefattar även akut behandling och utredning av symtom, sjukdomar och skador samt förebyggande vård ur ett folkhälsoperspektiv. Barnhälsovård (BVC) samt äldrevård ingår också. På vårdcentralerna finns psykologisk kompetens samt specialistsjuksköterskor inom områdena hjärta, diabetes, astma-KOL, rökstopp och hälsovård. Vårdcentralerna har ett nära samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Fyra gånger om året har vi uppstart med ca 10 AT läkare. AT-läkare placeras på alla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för vårdenhet med utbildningsuppdrag samt erbjuder en god arbetsmiljö.

Hittills har AT-läkare fått sin vårdcentralsplacering i samband med AT-anställning. AT-läkare med AT-start augusti 2021 eller senare kommer få sin placering på vårdcentralerna cirka ett halvår före sin start i primärvården. Det görs en sammanvägning av bemanning på enheten, möjlighet att ta emot AT-läkare, utbildningsupplägg, arbetsmiljö för AT-läkarna samt tidigare AT-läkares utvärderingar innan placering sker. Om AT-läkaren har små barn tas även hänsyn till pendlingsavstånd från hemmet.

Om flera vårdcentraler uppfyller alla kriterier för en god utbildningsplats (se ovan) tillses i största möjliga mån att alla vårdcentraler erhåller en AT-läkare minst en gång per år.

Under primärvårdsintroduktionen kommer AT-läkaren att ha föreläsningar på de enheter som inte ingår i AT-upplägget i övrigt. Man kommer att koncentrera sig på den kunskap AT-läkaren behöver inför sin primärvårdsplacering. Föreläsningarna sker på respektive klinik.

Avdelningar och mottagningar där föreläsningar kan ske

Under introduktionsveckan ägnas tisdag förmiddag åt primärvårdsinformation. Detta sker på FoUUi-centrum Borås.

Besöksadresser FoUUi primärvård i Västra Götalandsregionen

Schemat för introduktionsveckan skickas ut till AT-läkare cirka en månad innan start.

Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering
i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares
tidigare erfarenheter. Tidboken kan skilja sig mellan olika vårdcentraler beroende på arbetsupplägg.

 • Rekommenderat är att AT-läkarna inte dubbelbokas samt att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar/vecka med individuell anpassning.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för. Samtliga förnyelser bör förankras med handledaren.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.

I samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus har en beräkning av AT-läkarnas tid för kompetensutveckling gjorts. AT-läkaren bör arbeta kliniskt cirka 80 % av arbetstiden. Resterande 20 % ska användas till kompetensutveckling och fördelas enligt följande:

 • Gemensam utbildning på SÄS: I snitt 1 timme per vecka (1 halvdag per månad).
 • Gemensam utbildning organiserad av studierektorerna: 3-4 utbildningsdagar per termin (i snitt 1 halvdag per månad).
 • Handledning på vårdcentral: 1 timme per vecka.
 • Huvudhandledning/APT: 0,5 timme per vecka (2 timmar per månad).
 • Under AT-tiden i primärvården deltar AT-läkaren i AT-introduktion 40 timmar, försäkringsmedicinsk utbildning cirka 8 timmar, inläsningsdag inför AT-tenta 8 timmar, ledarskapsutbildning cirka 8 timmar. Totalt motsvarande 6 timmar per vecka.

För att nå upp till 8 timmar kompetensutvecklingstid per vecka erhåller AT-läkaren en halvdag varannan vecka för egen disposition. Patientadministrativ tid ska inte räknas in i KUT-tiden. KUT-tid ska alltid ske på vårdcentralen, dock finns det möjlighet för studiebesök under KUT-tiden.

Arbetstider

Arbetstiden på vårdcentralen är förlagd på dagtid, 40 timmar i veckan. De flesta vårdcentralerna har arbetstider mellan kl 08.00 och 17.00 men lokala avvikelser kan förekomma.

De vårdcentraler som har stämplingsdator använder sig av programmet Kom & Gå.

Frånvaro

Upp till 5 veckors frånvaro medges under placeringstiden och avser semester, VAB och egen sjukdom. Detta förutsatt att AT läkaren uppnår målen enligt målbeskrivningen.

Föräldraledighet och annan tjänstledighet förlänger automatisk placeringen med lika mycket som är uttaget.

Vecka 1

 • Presentation, rundvisning. Introduktion journalsystem, genomgång av rutiner samt schema.
 • Gå bredvid kollega under 1-2 dagar.
 • Första veckan glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.

 

Vecka 2

 • Auskultation en halvdag hos Lab
 • Bokade patienter: 1 timmer per patient
 • Akuta patienter: 30-45 min

 

Vecka 3-4

 • Auskultation en halvdag hos distriktssköterska samt BVC
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient
 • Akuta patienter: 30-45 min

 

Månad 2 (vecka 5-8)

 • Auskultation en halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska
 • Bokade patienter: 45 min per patient
 • Akuta patienter: 30 min

 

Månad 3

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient (övervägande 45 min per patient)
 • Akuta patienter: 20-30 min

 

Månad 4

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient
 • Akuta patienter: 20 min-30 min

 

Månad 5-6

 • Bokade patienter: 30-45 min
 • Akuta patienter: 20-30 min

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt även får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral. Auskultation med andra professioner kan med fördel ske under introduktionen.

Rekommenderade auskultationer för alla AT-läkare oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterska
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • BVC
 • HSV/äldreboende
 • Hembesök (tillsammans med kollega/distriktssköterska)
 • Rehabkoordinator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterligare auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Bedömningsteam/psykolog
 • Skolhälsovård
 • Ungdomsmottagning

Extern auskultation

Maximalt 4 KUT tillfällen (dvs max 2 heldagar) får användas till studiebesök/auskultation på annan mottagning. AT-läkaren kan efter samråd med handledare och schemaläggare på vårdcentralen kontakta respektive klinik/mottagning där hen önskar göra ett studiebesök. Krav är att kliniken/mottagningen ställer sig positivt till ett studiebesök och att det finns relevans för AT-läkarens primärvårdsplacering. Vid osäkerhet ska AT-läkaren ta kontakt med sin studierektor för diskussion.

Jour

AT-läkaren ska gå minst två och max fyra jourer under sin primärvårdsplacering. Jourer rekommenderas efter första placeringsmånaden på vårdcentralen. Möjlighet till deltagande i jourarbete gäller enbart kvällspass måndag till fredag. 

Utbildningstillfällen

Under primärvårdsplaceringen fortsätter AT-läkarna delta på AT-dagar på SÄS. Utöver det organiseras 3-4 AT-utbildningsdagar av AT-studierektorerna för AT-läkarna inom primärvården. Alla utbildningsdagar är obligatoriska.

Utbildningstillfällen Alingsås 2022

Utbildningstillfällen Borås 2022

Det är viktigt att AT-läkaren meddelar schemaläggaren på vårdcentralen i god tid angående utbildningar och kurser. Dessa dagar räknas inte som frånvaro.
AT-läkaren ansvarar själv för att anmäla sig till försäkringsmedicinska utbildningar.

Deltagande på AT-stämma/AT-forum görs efter samråd med AT-utbildningsenheten på SÄS.

Handledarutbildning

Datum för nästa handledarutbildning kommer att meddelas här på hemsidan när det är bestämt.

Handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR

AT-läkaren ansvarar själv för att anmäla sig till eAT-provet. eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.

Dagen före tentamen och tentamensdag är betald inläsning/tentadag. AT-läkaren kan i samråd med handledare och verksamhetschef, samla ihop KUT-tillfällen (dvs 2 arbetsdagar) som kan användas som ytterligare inläsningstid under eAT- tentamensvecka. Total tid för inläsning blir då maximalt 3 arbetsdagar. Det finns möjlighet att använda KUT-tid som ligger efter AT-tentamen för att samla ihop instuderingsdagar, detta innebär dock att kliniskt arbete ersätter den tiden vid ett framtida KUT-tillfälle.

Inläsning för AT-tentan behöver ej ske på vårdcentralen.

Mer information och anmälan till eAT-provet (Karolinska Institutet)

Lönesättning görs via AT-teamet på SÄS.

Avslutningsmöte

Avslutningsmöte sker gemensamt med AT-chef och en av AT-studierektorerna för primärvården på SÄS alternativt via distansmöte i slutet av placeringen. Inbjudan till avslutningsmötet mailas ut av utbildningsenheten.

Påskrift i AT-boken

Påskrift i AT-boken sker av verksamhetschef på vårdcentralen om hen är specialist i allmänmedicin. Är verksamhetschefen inte specialist i allmänmedicin ska underskrift delegeras till anställd specialist i allmänmedicin på vårdcentralen (vanligen den medicinska rådgivaren). Om ingen sådan är i tjänst så ska AT-läkaren kontakta AT-studierektor för primärvården som också kan skriva på.

OBS: Tänk på att slutdatum i AT-boken ska stämma överens med placeringsdatum. Exempelvis kan slutdatumet ligga på en söndag även om sista ”fysiska” dag på mottagningen är en fredag.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin

Kontakt

Profilbild av Rebeka Arnljots

Rebeka Arnljots

AT-studierektor Borås
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Thomas Meedt

Thomas Meedt

AT-studierektor Borås
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-11-09 13:24